FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Start
Sesja Rady Gminy - Styczeń 2015 r. Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
22.01.2015.

OG-BR.0002.1.2015

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zwołuje na dzień 29.01.2015 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach przy ulicy Rydułtowskiej 7.

Więcej
Czytaj całość
 
Zawiadomienie Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
20.01.2015.
W związku z ralizacją projektu pn. "Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim" informuję Mieszkańców o terenowych pracach geodezyjnych (pomiarach) związanych z tworzeniem cyfrowej mapy zasadniczej. Prace będą polegały na pomiarach budynków wraz z wykonaniem odpowiedniej dokumentacji. Przedmiotowe prace będą wykonywane w okresie od miesiąca stycznia do czerwca 2015 roku.

Osoby wykonujące czynności pomiarowe będą posiadały przy sobie kopię zgłoszenia pracy geodezyjnej potwierdzonej przez Starostwo Powiatowe w Rybniku, które okażą na żądanie właścicielowi lub osobie władającej nieruchomością. Zgłoszenie to jest dokumentem upoważniającym wykonawcę prac geodezyjnych do wstępu na grunt zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 nr 193 poz. 1287 ze zm.).

Zwracam uwagę, że osoby wykonujące czynności pomiarowe nie są upoważnione do wykonywania pomiarów wewnątrz budynków.

 
Z poważaniem
Starosta Damian Mrowiec
Czytaj całość
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Gaszowice Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
19.01.2015.
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GASZOWICE
Z DNIA 15 STYCZNIA 2015R.
W sprawie: ustalenia terminów zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2015-2019 na terenie Gminy Gaszowice

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm. ) oraz § 14 ust. 1 i 2 statutów sołectw podaje się do publicznej wiadomości informację o:

I. Przeprowadzeniu zebrań wiejskich we wszystkich sołectwach Gminy Gaszowice w terminach:

1. 26 stycznia 2015r. o godz. 18.00 w sołectwie Łuków Śl.  – Dom Sportu (OSP)
2. 27 stycznia 2015r. o godz. 18.00 w sołectwie Czernica – Ośrodek Kultury Zameczek
3. 2 lutego 2015r. o godz. 18.00 w sołectwie Gaszowice – Ośrodek Kultury i Sportu
4. 3 lutego 2015r. o godz. 18.00 w sołectwie Szczerbice – Remiza OSP
5. 4 lutego 2015r. o godz. 18.00 w sołectwie Piece – Świetlica

II. Przewodniczącym wszystkich zebrań wiejskich będzie Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice Marek Masarczyk
III. Porządek zebrań:
1. Otwarcie zebrania i przedstawienie porządku
2. Sprawozdanie sołtysa i rady sołeckiej za lata 2011-2015
3. Przeprowadzenie wyborów sołtysa i rady sołeckiej na lata 2015-2019
- wyjaśnienie trybu głosowania
- wybór komisji skrutacyjnej do wyboru sołtysa i rady sołeckiej
- zgłaszanie kandydatów na sołtysa
- wybory tajne
- ogłoszenie wyników
- zgłaszanie kandydatów do rady sołeckiej
- wybory tajne
- ogłoszenie wyników
4. Wystąpienie Wójta.
6. Zakończenie zebrania.   
 
Wójt Gminy Gaszowice
Paweł Bugdol
Czytaj całość
 
Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji. Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
19.01.2015.
W dniach od 07.01.2015 r. do 16.01.2015 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekty następujących uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gaszowice;
2) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informujemy, że w/w okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionych projektów uchwał.

Czytaj całość
 
Obwieszczenie Wojewody Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
16.01.2015.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z dnia 16 stycznia 2015 r.
O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2015 ROKU
Na podstawie art.32 ust.1i ust.3, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jedn. z 26 marca 2012r,Dz.U. z 2012., poz.461 z późn. zm.), § 3 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009r.w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 202, poz1566 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 roku (Dz.U. z 2014r., poz. 1595) informuje się co następuje:

1. W okresie od dnia 2 lutego do dnia 30 kwietnia 2015 roku przeprowadzona zostanie na terenie województwa śląskiego kwalifikacja wojskowa.

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w miejscu i terminie określonym w pkt. 3 wzywa się:
a) mężczyzn urodzonych w 1996 roku.
b) mężczyzn urodzonych w latach 1991 – 1995, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
c) osoby urodzone w 1994-1995, które;
- zostały uznanie przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły , w trybie art. 28. ust.4i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
d) kobiety urodzone w latach 1991-1996, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ( Dz. U nr 54, poz.321)
e) osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia jeśli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

3. Kwalifikacja wojskowa dla osób dla osób wymienionych w pkt. 2 zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie miasta i gminy Czerwionka Leszczyny, gmin; Gaszowice, Jejkowice, Lyski i Świerklany przeprowadzona zostanie w Rybniku w budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień przy ul. Piłsudskiego 2, w okresie od dnia 18 marca do dnia 10 kwietnia 2015 r. od poniedziałku do piątku w godz: od 7:30 do 15:30.
 
 
Zmieniony ( 16.01.2015. )
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 865

Informacja


Zielona Linia - infolinia: 19524 - udzielamy informacji na temat usług rynku pracy, świadczeń oraz wsparcia oferowanego przez powiatowe urzędy pracy. Odpowiadamy na pytania z zakresu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne.

Poniżej przedstawiamy plan imprez na miesiąc grudzień:

05.12    Dzień Wolontariusza (godz. 18:00 Zameczek Czernica) Stowarzyszenie U'RWIS i Spichlerz
07.12    Objazdowe Mikołajki w sołectwach:
    12:00 Piece
    12:45 Szczerbice
    13:30 Gaszowice
    14:15 Łuków Śląski
    15:00 Czernica
12.12    Happening z okazji zakończenia projektu pn. Zapomniane zwyczaje naszych przodków - Szczerbice sala OSP godz. 18:00
14.12    Happening z okazji zakończenia projektu pn. Zapomniane zwyczaje naszych przodków - Łuków Śląski sala OSP godz. 18:00

Przez cały miesiąc grudzień w czernickiej Bibliotece trwa wystawa fotografii pt. "Nasi weterani I wojny wiatowej".

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą zajęć:   
- Ośrodka Kultury Zameczek www.zameczekczernica.pl   
- Stowarzyszenia Sumina w ramach świetlic prowadzonych na terenie Gminy www.komisja.gaszowice.pl
 
© 2006 Gaszowice.pl - Strona Gminy Gaszowice
Powered by Joomla! PL