FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Start
Konsultacje projektów uchwał Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
21.07.2014.
KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ
1. Przedmiotem konsultacji objęte są projekty uchwał: w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/172/09 Rady Gminy Gaszowice z dnia 23 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania; uchwały Nr XXXVI/184/09 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/172/09 Rady Gminy Gaszowice z dnia 23 marca 2009r. dotyczącej ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania; uchwały Nr XLVIII/233/10 Rady Gminy Gaszowice z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/172/09 Rady Gminy Gaszowice z dnia 23 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania; uchwały Nr BR.0007.10.60.2011 Rady Gminy Gaszowice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/172/09 Rady Gminy Gaszowice z dnia 23 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do zarządzenia.
Czytaj całość
 
Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
09.07.2014.

OGŁOSZENIE 

Biuro projektów EGIS Poland Sp. z o.o. ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa działające poprzez pracownię projektową w Katowicach, przy ul. Modelarskiej 12 w imieniu Inwestora tj. Urzędu Miasta Racibórz, przeprowadzi prezentacje dla zadania pn.: 

„Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowej drogi wojewódzkiej nr 935” 

dla społeczności lokalnych w następujących terminach:

Gmina

Data

Godzina

Adres

RYDUŁTOWY

17.07.2014
17:00

Rydułtowskie Centrum Kultury „Feniks”, ul. Strzelców Bytomskich 9A,

44-280 Rydułtowy

GASZOWICE

KORNOWAC

LYSKI

RACIBÓRZ

16.07.2014

16:00

Urząd Miasta Racibórz,

ul. Stefana Batorego 6,

47-400 Racibórz, sala 108

Ponadto informujemy, że w każdej z gmin objętych inwestycją wystawiono dokumentację do publicznego wglądu. Wystawione materiały obejmują obszar danej gminy oraz ogólny plan całej inwestycji i będą udostępnione w każdej gminie w dniach od 7.07.2014 r.

Wnioski i uwagi dotyczące przedsięwzięcia należy składać na formularzu ankiety dostępnym w urzędach gmin. Wypełnione ankiety można dostarczyć do siedziby urzędu gminy w jakiej odbyła prezentacja lub przesyłać na adres inwestora: Urząd Miasta Racibórz, ul. Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz lub na nr faksu 32 75 50 725, do dnia 31.07.2014 r.

Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowej drogi wojewódzkiej nr 935 - pobierz
Zmieniony ( 09.07.2014. )
Czytaj całość
 
Piknik kulinarny w Czernicy Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
04.07.2014.
 
Czytaj całość
 
Rajd samochodowy Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
01.07.2014.

13 lipca br. (niedziela) na drogach gminy Gaszowice zostanie przeprowadzony amatorski rajd samochodowy o Puchar Wójta Gminy. Zawody odbędą się w godzinach od 7.00 do 17.00. Odcinki specjalne zlokalizowane są na następujących ulicach: Dworska, Graniczna, Lipowa, Kolejowa, Zielona, Czernicka, Biskupa, Sobieskiego.

Baza zawodów będzie zlokalizowana na boisku szkolnym w Czernicy przy ul. Wolności, skąd będą wyjeżdżały wszystkie załogi do każdej pętli.

Za powstałe utrudnienia z góry przepraszamy.

Za organizację zawodów odpowiada Automobilklub Ślązak.

Zmieniony ( 03.07.2014. )
Czytaj całość
 
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
01.07.2014.

Rządowy program "Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny"

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to program zniżek dla rodzin z minimum trójką dzieci.

Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, bez względu na ich dochód. Dokumentem uprawniającym do korzystania z ulg jest Karta Dużej Rodziny. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic(rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.


Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:

1) rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2) małżonek rodzica;

3) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).


Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;

2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18. roku życia;

3) dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu wydanym przez szkołę lub szkołę wyższą, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;

4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;

5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) osobie w wieku powyżej 18 roku  życia pozostającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, wydanym przez odpowiednią szkołę, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.


Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;

2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej, pok. 22, tel. 32 4327159.

 

Wykaz uprawnień przysługujących rodzinom wielodzietnym znajduje się na stronie  www.rodzina.gov.pl w zakładce „Duża rodzina”.

Zmieniony ( 01.07.2014. )
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 774

Informacja


Zielona Linia - infolinia: 19524 - udzielamy informacji na temat usług rynku pracy, świadczeń oraz wsparcia oferowanego przez powiatowe urzędy pracy. Odpowiadamy na pytania z zakresu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne.

 
© 2006 Gaszowice.pl - Strona Gminy Gaszowice
Powered by Joomla! PL