Wójt Gminy Gaszowice z dniem dzisiejszym ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019 ( II edycja)


Szczegóły dotyczące zasad konkursu oraz wzór oferty znajdują się poniżej.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert

Pliki do pobrania

Wzór oferty.doc 250 kB

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie:
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu ( II edycja 2019 r )

Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 20 grudnia br. został ogłoszony konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu ( II edycja 2019 r )

W celu oceny ofert powołana zostanie Komisja Konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele Wójta Gminy oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe.

W związku z tym zaprasza się organizacje działające na terenie naszej Gminy, do zgłaszania chętnych przedstawicieli do prac w Komisji.                       

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu nie przysługuje zwrot kosztów podróży.                   

Wymogi formalne dla kandydatów:

  1. obywatele RP korzystający z pełni praw publicznych,   
  2. osoby niereprezentujące organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie,
  3. osoby niepozostające wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
  4. osoby akceptujące warunki uczestnictwa w pracach Komisji na zasadach nieodpłatności.

Zadania Komisji Konkursowej:   

  1. ocena formalna i merytoryczna ofert z uwzględnieniem określonych kryteriów,
  2. proponowanie przyjęcia lub odrzucenia ofert,
  3. proponowanie podziału środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami.

W przypadku gdy:

  1. żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub
  2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub
  3. powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy,

Komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Zgłoszenie na załączonym formularzu należy złożyć do 03 stycznia 2019 r. w Kancelarii Urzędu Gminy.

Formularz zgłoszeniowy

 

 

Gaszowice, dnia 24.01.2019 r

WYNIKI otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w  zakresie wspierania
 i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019 ( II edycja )

 


            Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w toku procedury konkursowej na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019 ( II edycja), została udzielona dotacja dla następującego podmiotu:        

 

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Gminny Uczniowski Klub Sportowy „LIDER”

„ Umiem pływać”

10.970,00 złotych

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni