dotyczy konkursu wniosków na wykonywanie zadań z zakresu sportu w roku 2020

(w ramach I edycji konkursowej)

 

Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 13 stycznia br. został ogłoszony konkurs na wykonywanie zadań z zakresu sportu w roku 2020 ( I edycja ). W celu oceny wniosków powołana zostanie Komisja Konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele Wójta Gminy oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe.

W związku z tym zaprasza się organizacje działające na terenie naszej Gminy, do zgłaszania chętnych przedstawicieli do prac w Komisji.                  

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu nie przysługuje zwrot kosztów podróży.                 

Wymogi formalne dla kandydatów:

  1. obywatele RP korzystający z pełni praw publicznych,   
  2. osoby niereprezentujące organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie,
  3. osoby niepozostające wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
  4. osoby akceptujące warunki uczestnictwa w pracach Komisji na zasadach nieodpłatności.

Zadania Komisji Konkursowej:   

  1. ocena formalna i merytoryczna wniosków z uwzględnieniem określonych kryteriów,
  2. proponowanie przyjęcia lub odrzucenia wniosków,
  3. proponowanie podziału środków finansowych pomiędzy wybranymi organizacjami.

W przypadku gdy:

  1. żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub
  2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub
  3. powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy,

Komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Zgłoszenie na załączonym formularzu należy złożyć do 20 stycznia 2020 r. w kancelarii Urzędu Gminy.

Formularz zgłoszeniowy

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni