Wójt Gminy Gaszowice ogłasza  z dniem dzisiejszym konkurs wniosków na wykonywanie zadań publicznych w roku 2016, w następujących dziedzinach:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- wypoczynku dzieci i młodzieży,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Szczegóły znajdują się poniżej:
Ogłoszenie konkursowe – pobierz
Formularz oferty - pobierz
Korekta kosztorysu - pobierz

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

dotyczy otwartego konkursu ofert w roku 2016 na realizację zadań publicznych w dziedzinie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- wypoczynku dzieci i młodzieży,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 21.01.2016r. został ogłoszony konkurs na realizację zadań publicznych w w/w dziedzinie.

W związku z tym zaprasza się organizacje pozarządowe działające na terenie naszej Gminy do zgłaszania swoich przedstawicieli, którzy chcieliby wziąć udział w pracach Komisji

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

W skład komisji konkursowych wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub  podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez podmioty biorące udział w konkursie.

Kandydaci na członków Komisji muszą spełniać poniższe kryteria:
a) obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
b) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
c) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
d) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.

Zadania komisji konkursowej
a) cena formalna i merytoryczna ofert z uwzględnieniem określonych kryteriów,
b) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia ofert,
c) proponowanie podziału środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami.

W przypadku gdy:
a) żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub
b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub
c) powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy,
komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych upływa z dniem 04 luty 2016r. Zgłoszenie na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy.

Formularz zgłoszeniowy

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Do konkursu ogłoszonego w trzech poniżej wymienionych dziedzinach łącznie wpłynęło 8 ofert, z czego 7 uzyskało wsparcie w postaci dotacji.

L.p Nazwa oferenta Nazwa zadania Wysokość przyznanej dotacji
w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
1 Towarzystwo Śpiewacze BEL CANTO                Śpiewać każdy może 7 350,00
2 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Komenda Hufca Ziemi Rybnickiej Harcerska Służba 1 550,00
3 Stowarzyszenie Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych URWIS Spotkanie z Mikołajem 1 000,00
4 Stowarzyszenia Działań Lokalnych Spichlerz Historie z kredensu 3 150,00
5 Fundacja Promocji Retroinformatyki „Dawne Komputery i Gry” Festiwal Dawnych Komputerów i Gier – Gaszowice 2016 1 500,00
dziedzinie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży
1 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Komenda Hufca Ziemi Rybnickiej

Aktywny i bezpieczny wypoczynek w harcerskich bazach

3 000,00
w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
1 Gminny Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Gaszowice 5 000,00
SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni