dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie:
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu ( I edycja 2018 r )

Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 8 grudnia br. został ogłoszony konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

( I edycja 2018 r )

W celu oceny ofert powołana zostanie Komisja Konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele Wójta Gminy oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe.

W związku z tym zaprasza się organizacje działające na terenie naszej Gminy, do zgłaszania chętnych przedstawicieli do prac w Komisji.                       

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu nie przysługuje zwrot kosztów podróży.                   

Wymogi formalne dla kandydatów:

  1. a) obywatele RP korzystający z pełni praw publicznych,   
  2. b) osoby niereprezentujące organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie,
  3. c) osoby niepozostające wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
  4. d) osoby akceptujące warunki uczestnictwa w pracach Komisji na zasadach nieodpłatności.

Zadania Komisji Konkursowej:   

  1. ocena formalna i merytoryczna ofert z uwzględnieniem określonych kryteriów,
  2. proponowanie przyjęcia lub odrzucenia ofert,
  3. proponowanie podziału środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami.

W przypadku gdy:

  1. żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub
  2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub
  3. powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy,

Komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Zgłoszenie na załączonym formularzu należy złożyć do 20 grudnia 2017r. w sekretariacie Urzędu Gminy.

Formularz zgłoszeniowy

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni