Wójt Gminy Gaszowice z dniem dzisiejszym ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w dziedzinie:

- wypoczynku dzieci i młodzieży ,

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Pliki do pobrania

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie:

     - wypoczynku dzieci i młodzieży,

      - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

            Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 27 lutego 2020  r. został ogłoszony konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie :
- wypoczynku dzieci i młodzieży,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 W celu oceny ofert powołana zostanie Komisja Konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele Wójta Gminy oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe.

W związku z tym zaprasza się organizacje działające na terenie naszej Gminy do zgłaszania chętnych przedstawicieli do prac w Komisji.                       

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu nie przysługuje zwrot kosztów podróży.                    

Wymogi formalne dla kandydatów:

  1. obywatele RP korzystający z pełni praw publicznych,   
  2. osoby niereprezentujące organizacji lub podmiotów biorących udział konkursie ,
  3. osoby niepozostające wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
  4. osoby akceptujące warunki uczestnictwa w pracach Komisji na zasadach nieodpłatności.

Zadania komisji konkursowej:   

  1. ocena formalna i merytoryczna ofert z uwzględnieniem określonych kryteriów,
  2. proponowanie przyjęcia lub odrzucenia ofert,
  3. proponowanie podziału środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami.

W przypadku gdy:

  1. żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub
  2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub
  3. powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy,

Komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Zgłoszenie na załączonym formularzu należy złożyć do 5 marca 2020 r. w Kancelarii Urzędu Gminy.

 

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni