Drukuj

Wójt Gminy Gaszowice z dniem dzisiejszym ogłasza II edycję konkursu wniosków na wykonywanie zadań z zakresu sportu w roku 2019. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu powinna się rozpocząć od dnia podpisania umowy i trwać nie dłużej niż do 31.12.2019r. Szczegółowa dokumentacja w zakresie zasad oraz terminów udzielania dotacji znajduje się poniżej.
Ogłoszenie konkursowe – pobierz
Zasady udzielania dotacji – pobierz
wzór- wniosek o dotację

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

dotyczy konkursu wniosków na wykonywanie zadań z zakresu sportu w roku 2019 (w ramach II edycji konkursowej)

Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 10 czerwca br. został ogłoszony konkurs na wykonywanie zadań z zakresu sportu w roku 2019 (w ramach II edycji konkursowej). W celu oceny wniosków powołana zostanie Komisja Konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele Wójta Gminy oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe.

W związku z tym zaprasza się organizacje działające na terenie naszej Gminy, do zgłaszania chętnych przedstawicieli do prac w Komisji.

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Wymogi formalne dla kandydatów:

a) obywatele RP korzystający z pełni praw publicznych,

b) osoby niereprezentujące organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie,

c) osoby niepozostające wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

d) osoby akceptujące warunki uczestnictwa w pracach Komisji na zasadach nieodpłatności.

Zadania Komisji Konkursowej:

a) ocena formalna i merytoryczna wniosków z uwzględnieniem określonych kryteriów,

b) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia wniosków,

c) proponowanie podziału środków finansowych pomiędzy wybranymi organizacjami.

W przypadku gdy:

a) żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub

b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub

c) powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy,

Komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Zgłoszenie na załączonym formularzu należy złożyć do 13 czerwca 2019 r. w kancelarii Urzędu Gminy.

Formularz zgłoszeniowy

Gaszowice, dnia 19.06.2019 r.

 

WYNIKI KONKURSU WNIOSKÓW – SPORT 2019 ( II edycja)


Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w toku procedury konkursowej dla klubów sportowych zostały przyznane dotacje w następującej wysokości:

Gminny Klub Sportowy „Dąb” Gaszowice                                   - 36.750,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy” Zameczek” Czernica                             -  36.750,00 zł.

Klub Sportowy Szczerbice                                                        - 22.000,00 zł.

Silesian Sanda Club                                                                 -  1.500,00 zł.