W związku z prowadznym w miesiącu grudniu naborem do projektu polegającego na zakupie i montażu, instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii, Wójt Gminy Gaszowice zatwierdził listę nieruchomości zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” oraz listę rezerwową.

Lista nieruchomości zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista nieruchomości znajdujących się na liście rezerwowej na dzień 21.02.2018

Jednocześnie przewidujemy, że informację nt. przebiegu konkursu do którego składany jest w/w projekt, powinny być znane w IV kwartale 2018 roku.

Gaszowice, dnia 20.02.2018 r.

OG-BR.0002.2.2018

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póżn.zm.) zwołuje na dzień 28.02.2018 r. o godz. 1600 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25 stycznia 2018 r.
4. Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.
6. Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych, Zdrowia i Młodzieży.
7. Sprawozdanie z prac Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Finansów.
8. Informacja dotycząca działań promocyjnych gminy podejmowanych w roku 2017, plany na rok 2018.
9. Informacja o zatrudnieniu w Urzędzie Gminy i pozostałych jednostkach Gminy.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:
a) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Gaszowice w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Gaszowice;
b) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Gaszowice w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Szczerbice;
c) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość;
d) podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej mającej na celu wspólną realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich”;
e) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjno - biurowym zlokalizowanej w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej 1;
f) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok;
g) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 i na lata następne;
h) podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Gaszowice, nie będących jednostkami budżetowymi, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – trwają konsultacje projektu uchwały.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.
13. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rybniku zaprasza w dniach:
17 i 24 lutego 2018r.
w godzinach od 9:00 do 13:00
wszystkich Podatników na „Dzień e-deklaracji”

W tym dniu zapewniamy:
• pomoc w wypełnianiu zeznań oraz składaniu PIT drogą elektroniczną na stanowisku obsługi e-deklaracji;
• możliwość dokonania przelewu elektronicznego w celu uregulowania zobowiązań podatkowych.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni