.

OG-BR.0002.1.2018

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuje na dzień 25.01.2018 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 7.

Prządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 grudnia 2017 r.

4.Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.

6. Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych, Zdrowia i Młodzieży.

7.Sprawozdanie z prac Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Finansów.

8.Informacja na temat zrealizowanych inwestycji i remontów w roku 2017.

9.Plany inwestycyjne i remontowe na terenie Gminy Gaszowice w roku 2018.

10.Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:

a)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rydułtowy w roku 2018;

b)podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok;

c)podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 i na lata następne;

d)podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gaszowice w 2018 r.

11.Wolne wnioski i informacje.

12.Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.

13.Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Projekty uchwał do pobrania >> tutaj <<

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni