Gmina Gaszowice wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie projektu polegającego na zakupie i montażu, instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanych, na zgłoszonych w projekcie budynkach położonych na terenie Gminy, do realizacji w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs.

Spotkanie dla osób zainteresowanych projektem odbędzie się w dniu 13 grudnia (środa) br. w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach o godzinie 17.30.

Plakat kopia
Dokumenty zgłoszeniowe od zainteresowanych uczestników, będą przyjmowane w zakresie następujących instalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych, powietrznych pomp ciepła c.o. + c.w.u., powietrznych pomp ciepła c.w.u. i kotłów na biomasę.
Instalacje OZE oraz ich efekty mogą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego. Uczestnik ma prawo wyboru jednego rodzaju instalacji OZE.
Montaż kotłów na biomasę (pellet) możliwy będzie wyłącznie w przypadku wymiany istniejącego źródła ciepła na paliwa stałe o niskiej efektywności energetycznej (węgiel).
Zakwalifikowanie nieruchomości zgłoszonej możliwe będzie po pozytywnej weryfikacji technicznej obiektu przez firmę upoważnioną przez Gminę Gaszowice. Ostateczna decyzja o możliwości montażu zostanie podjęta w trakcie weryfikacji technicznej. Weryfikacja techniczna obiektu jest kosztem właściciela budynku i jest to koszt 200 zł.
W przypadku wyboru powietrznej pompy ciepła c.o. + c.w.u. lub kotła na biomasę obligatoryjnie przedłożony musi zostać dokument – obliczenie projektowego obciążenia cieplnego budynku wykonany przez firmę upoważnioną przez Gminę Gaszowice lub osobę posiadającą stosowne uprawnienia audytorskie (koszt obliczeń—185 zł).
W przypadku instalacji solarnej i pompy powietrznej c.w.u. zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zależy od liczby osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. Planując liczbę, a w konsekwencji powierzchnię kolektorów na budynku, bierze się pod uwagę liczbę osób zamieszkujących budynek (weryfikacja na podstawie deklaracji uczestnictwa w projekcie).
Koszty instalacji
Osoby składające komplet dokumentów zgłoszeniowych do projektu, deklarują pokrycie następujących kosztów:
- co najmniej 15 % kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji;
- kosztów podatku VAT:
przewidywana stawka podatku VAT dla instalacji montowanych w budynkach mieszkalnych, w budynkach gospodarczych bezpośrednio przylegających do budynku mieszkalnego - 8%
przewidywana stawka podatku VAT dla instalacji montowanych na gruncie oraz w budynkach gospodarczych – 23%
- innych niezbędnych kosztów nie objętych dofinansowaniem związanych z eksploatacją instalacji;
- kosztów naprawy instalacji w przypadku, gdy uszkodzenie nie jest objęte gwarancją (np. uszkodzenie będące wynikiem nieprawidłowej eksploatacji);
- w razie ich wystąpienia - dodatkowych kosztów niekwalifikowanych związanych z niestandardowymi warunkami, co zwiększy zużycie materiału lub konieczność dokonania modernizacji istniejących instalacji.
Zgłoszenia o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii mogą składać wyłącznie osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami (użytkownikami wieczystymi/współużytkownikami wieczystymi) nieruchomości zabudowanej położonej na terenie Gminy Gaszowice, spełniające łącznie poniższe warunki:
- efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców;
- osoby nie posiadające na dzień składania dokumentów zgłoszeniowych jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Gminy Gaszowice z tytułu należności publiczno-prawnych i cywilno-prawnych. Wymóg braku zaległości dotyczy wszystkich osób posiadających prawo do dysponowania nieruchomością zgłaszaną do projektu;
- dobrowolnie chcące wziąć udział w projekcie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Nabór dokumentów zgłoszeniowych do udziału w projekcie prowadzony będzie w terminie od 11.12.2017 r. do 22.12.2017 r. w Urzędzie Gminy Gaszowice ul.Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice pok. 01
Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy składać:
- osobiście w wersji papierowej (oryginalnie podpisanej) w pokoju nr 01 (parter) Urzędu Gminy w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach urzędowania,
- przesyłką pocztową na adres Urzędu Gminy Gaszowice ul. Rydułtowska 2, 44-293 z dopiskiem „Odnawialne źródła energii” (decyduje data wpływu do tut. Urzędu).
W przypadku współwłasności (współużytkowania wieczystego) dopuszcza się możliwość złożenia i podpisania kompletu dokumentów przez jednego współwłaściciela (współużytkownika wieczystego), po przedłożeniu udzielonego pełnomocnictwa przez pozostałych współwłaścicieli (współużytkowników wieczystych).
Dokumenty zgłoszeniowe złożone w inny sposób niż to przewiduje Regulamin i/lub, poza powyżej określonym terminem, nie będą rozpatrywane.
Wybór Uczestników projektu przeprowadzony zostanie w następujących etapach:
I. formalno – prawnym oraz
II. merytoryczno – punktowym.
Dokładny opis kryteriów opisany został w regulaminie naboru.

REGULAMIN NABORU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni