Informujemy o ogłoszonych przez Stowarzyszenie LYSKOR naborach wniosków o przyznanie  pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie nawdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

1. Nabór nr 1/2017 - podejmowanie działalności gospodarczej;
2. Nabór nr 2/2017 - rozwój działalności gospodarczej;
3. Nabór nr 3/2017 - organizacja promocji walorów obszaru

Termin naborów wniosków: 10 maja 2017 r. – 24 maja 2017r. (do godz.
14:00)

Więcej informacji na stronie www.lyskor.pl
http://lyskor.pl/2017/04/24/nabory-wnioskow-w-ramach-prow-2014-2020/

Z okazji 700-lecia Czernicy zapraszamy na III turniej tenisa stołowego pod patronatem Wójta Gminy Gaszowice.
Turniej odbędzie się 13.05.2017 r. w SP im H.M. Góreckiego w Czernicy.

Program:
9.00 - rozgrywki pań 20 lat i więcej,
11.00 - rozgrywki mężczyzn od 20-45 lat oraz 45-70 lat.
Zapisy przyjmowane są od 1.04-2.05.2017 r. pod nr 604058813, 510567012, 603205130.

OG-BR.0002.4.2017

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuje na dzień 27.04.2017 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w Ośrodku Kultury w Czernicy, przy ulicy Wolności 39.

Więcej

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 27.04.-07.05.2017 r. na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Przynęta, zawierająca szczepionkę dla lisów do wyłożenia, ma postać małych brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby. Zapach przynęty lisy wyczuwają z odległości około 800 metrów. Podczas podjęcia przynęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zawierającej szczepionkę, w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową dochodzi do zaszczepienia lisa.

Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów startujących z lotniska Katowice-Muchowiec. Szczepionka zostanie zrzucona z wysokości około 200 metrów, na obszarze ponad 10 tys. km2 powierzchni zielonych. W sumie na terenie całego województwa śląskiego zostanie wyłożonych 202620 dawek szczepionki (20 dawek szczepionki na 1 km2). Szczepionki będą zrzucane nie tylko nad lasami, ale również nad pozostałymi terenami zielonymi np. pola, łąki, ogródki działkowe. Ponadto w  Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (WPKiW) zostanie wyłożonych ręcznie 160 dawek szczepionki.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o nie podnoszenie szczepionek z ziemi. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa. Jednocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone (lasy, pola, łąki).

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się lekarzem medycyny informując go o tym fakcie. Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki należy również bezzwłocznie umyć wodą z mydłem części ciała, które zetknęły się ze szczepionką. Wprowadzenie akcji doustnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie sprawdziło się jako najskuteczniejsza metoda zwalczania wścieklizny w Europie, a w województwie śląskim nie odnotowano żadnego przypadku od 2012 roku.

Akcja wykładania szczepionek w województwie śląskim odbywa się od 1995r., dwa razy w ciągu roku: wiosną i jesienią. Akcje szczepienia lisów wolno żyjących finansowane są z rezerwy budżetu państwa oraz współfinansowane przez Unię Europejską. Dodatkowo informuję, że na terenie województwa śląskiego w ostatnich latach stwierdzono:
1. w 2003 roku 1 przypadek wścieklizny u zwierząt dzikich,
2. w 2004 roku 2 przypadki wścieklizny u zwierząt,
3. w 2005 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
4. w 2006 roku 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,
5. w 2007 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
6. w 2008 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
7. w 2009 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
8. w 2010 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
9. w 2011 roku  1 przypadek wścieklizny u lisa wolno żyjącego,
10. w 2012 roku 1 przypadek wścieklizny u psa,
11. w 2013 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
12. w 2014 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
13. w 2015 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
14. w 2016 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny.

Wszelkie dodatkowe informacje w ww. sprawie będą udzielane pod numerem telefonu: 32 42 88 611.

Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 6 kwietnia 2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  rozporządzeniem z dnia 4 kwietnia 2017 r. zniósł nakaz utrzymywania drobiu w pomieszczeniach zamkniętych.

Jednocześnie nadal nakazuje się:

a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
d) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób  zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
f) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
g) stosowanie przez osoby wchodzącedo budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym
h) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
i) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
j) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, odwykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
k) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

Bezwarunkowo zakazuje się:

a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do
których dostęp mają dzikie ptaki,
b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

Sejmik Województwa Śląskiego jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego. Zgodnie z nimi od tego też czasu nie będzie można stosować węgla brunatnego, mułów i fotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 proc.

Uchwała obowiązuje także wszystkich tych, którzy po 1 września planują instalację urządzeń grzewczych. Wedle przyjętych zapisów w takim przypadku muszą być to kotły minimum klasy 5. Założono trzy daty graniczne wymiany starych kotłów w zależności od długości lat użytkowania. W przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od daty produkcji trzeba będzie je wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku. Ci, którzy użytkują kotły od 5-10 lat, powinni wymienić je do końca 2023 roku, a użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku. Na rynku są stosowane również kotły klasy 3 i 4. Ze względu na to, że do roku 2016 wymiana na takie kotły była dofinansowywana, graniczną datę ich obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłuża się do końca roku 2027. Co istotne, każdy, kto buduje nowy dom i zamierza ogrzewać go węglem lub drewnem, ma obowiązek zainstalować kocioł klasy 5. Ta regulacja będzie miała zastosowanie po 12 miesiącach od dnia wejścia w życie uchwały antysmogowej.

Co trzeba wiedzieć o uchwale antysmogowej - http://www.slaskie.pl/zdjecia/2017/04/07/1491569184.pdf
Treść uchwały - http://bip.slaskie.pl/dokumenty/2017/04/10/1491823372.pdf

wielkanoc

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej rozpoczął aktualizację planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Przedstawiając powyższe proszę o zapoznanie się z dokumentami dostępnymi na stronach internetowych KZGW:
http://www.kzgw.gov.pl/pl/Aktualizacja-programu-wodno-srodowiskowego-kraju.html oraz
http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wiadomosci/Baza-danych-i-geobaza-do-aktualizacji-planow-gospodarowania-wodami-na-obszarach-dorzeczy.html

mammografia2017

8 kwietnia 2017 r. w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach odbył się II Kiermasz Wielkanocny. Impreza rozpoczęła się od występów KGW ze Szczerbic, następnie na scenie pojawiły się kolejno dzieciaki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ze Szczerbic, przedszkolaki z Gaszowic, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gaszowicach, młodzież Gimnazjum, przedszkolaki z Czernicy oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czernicy. Uczestnicy Kiermaszu mieli możliwość zrobienia świątecznych i wiosennych zakupów, ponadto można było spróbować świątecznych potraw czy też ciast domowej roboty. Kiermasz cieszył się zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej Gminy. Dziękujemy za udział i zapraszamy za rok!

Zapraszamy do fotorelacji.

logotypes bottom

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że w dniach 25 kwietnia 2017 – 20 maja 2017 odbędzie się nabór wniosków do projektu:

„Ty Też Możesz! – wsparcie na rozwój przedsiębiorczości dla osób w wieku 50+ z obszaru Województwa Śląskiego”.

Projekt ma na celu wzrost aktywności zawodowej 65 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które ukończyły 50 r.ż. i zamieszkują na terenie Woj. Śląskiego.

Uczestnicy projektu zostaną objęci szkoleniami w zakresie ABC przedsiębiorczości oraz indywidualnymi usługami doradczymi. W wyniku powyższych działań uczestnicy projektu przygotują biznesplany, na podstawie których będą prowadzić własną działalność gospodarczą.

65 autorów biznesplanów dostanie dofinansowanie w wysokości do 24 000 zł na otwarcie własnej działalności, a także zostanie objętych wsparciem pomostowym w postaci usług doradczych oraz wsparciem finansowym do 1750 zł przez pierwsze 6/12 miesięcy.


Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej:

http://dotacjeslaskie.zgd.com.pl

Informacje można uzyskać także w Biurze Projektu:

ul. Górnych Wałów 7/27, 44-100 Gliwice

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 695 434 343

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu i składania wniosków.

Z poważaniem,

Zespół projektu „Ty Też Możesz!”

ty tez mozesz

biegajmy razem

Pobiegnij dla Julki i Franka!

Zapraszamy do przyłączenia się do akcji charytatywnej „biegnę dla Julki i Franka” organizowanej
przez Fundację PKO Banku Polskiego podczas biegu „Na przijmo bez Gaszowice i okolice”.

Uczestnicy biegu „Na przijmo bez Gaszowice i okolice” w sobotę 22 kwietnia 2017 r. w Gaszowicach na Śląsku będą mogli pomóc Julce i Frankowi. 2,5-letnia Julka, podopieczna Fundacji „Iskierka”, zachorowała na neuroblastomę (guz). Niezbędne jest specjalistycznie leczenie, na które zbierane są środki. Natomiast 8,5-letni Franek urodził się z gładkomózgowiem (niewykształconą korą mózgową) i szeregiem innych schorzeń. Ze względu na stan zdrowia potrzebuje lekkiego wózka inwalidzkiego. Franek jest podopiecznym Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym.

Zaangażowanie zawodników, którzy ukończą bieg z przypiętą do koszulki kartką „biegnę dla Julki i Franka”, zostanie przeliczone na konkretną pomoc – Fundacja PKO Banku Polskiego przekaże darowiznę dla dwójki dzieci. Kartki będą do odebrania w dniu biegu w Biurze Zawodów (Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach gm. Gaszowice, ul. Rydułtowska 9) w godz. 7.30-8.30. Zawody wystartują o godz. 9.00. Do wyboru są trasy 40 km, 15 km i rekreacyjna trasa rodzinna prowadzące przez malownicze tereny „zielonego Śląska”.

PKO Bank Polski realizuje od 2013 r. autorski program „PKO Bank Polski Biegajmy razem” i wspiera największe imprezy biegowe w całej Polsce. Podczas wszystkich tych wydarzeń organizowane są akcje charytatywne „biegnę dla…”, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Od 2013 r. odbyły się 254 takie akcje, w których wzięło udział ponad 90 tys. osób. Od początku istnienia programu Fundacja PKO Banku Polskiego wsparła 267 beneficjentów kwotą ponad 3,5 mln zł.  

W ubiegłym roku Bank zorganizował także ogólnopolską sztafetę charytatywną w 12 miastach – 2. PKO Bieg Charytatywny. Uczestnicy w całym kraju, wraz z uczniami biorącymi udział w PKO Biegu Charytatywnym Młodych, wybiegali w sumie 32 391 okrążeń. W zamian za ich zaangażowanie Fundacja PKO Banku Polskiego przekazała blisko 633 tys. zł na posiłki dla najbardziej potrzebujących dzieci w Polsce. W tym roku bieg odbędzie się 16 września.

Więcej o programie „PKO Bank Polski Biegajmy razem” łączącym popularyzację zdrowego stylu życia z ideą dobroczynności, można przeczytać na stronach:

www.biegajmyrazem.pkobp.pl

www.bankomania.pkobp.pl/biegajmy-razem/

www.facebook.com/PKOBankPolskiBiegajmyRazem

www.instagram.com/pkobiegajmyrazem

Na stronie WFOŚiGW w Katowicach pojawiła się informacja o możliwości otrzymania dotacji w zakresie ograniczenia niskiej emisji. Oferta przeznaczona jest dla osób fizycznych.

Zachęcamy do udziału w tym programie!


http://www.wfosigw.katowice.pl/15-obszary-finansowania/2071-likwidacja-niskiej-emisji-program-smog-stop.html

chab

Biegnę dla JULKI i FRANKA

www.fundacjapkobp.pl

Gaszowice, dnia 22 kwietnia 2017 r.,

Podczas Biegu „Na przijmo bez Gaszowice i okolice” w sobotę 22 kwietnia 2017 r. w Gaszowicach (Śląsk) zawodnicy mogą włączyć się do charytatywnej akcji biegowej na rzecz Julki. Biegacze mogą przyczepić na koszulkę identyfikator akcji - kartkę z napisem „biegnę dla Julki i Franka” i wpisać się na specjalną listę, a Fundacja PKO Banku Polskiego ich zaangażowanie przeliczy na darowiznę. Darowizna zostanie przekazana na konto organizacji, w której Julka jest podopieczną – Fundacji „Iskierka”. Jeżeli do akcji zaangażuje się przynajmniej 40 osób, to Fundacja przekaże dla każdej osoby po 10 000 zł (łącznie 20 000 zł). Uczestnicy wszystkich biegów mogą włączyć się do akcji „biegnę dla Julki i Franka”. Kartki-identyfikatory akcji „biegnę dla Julki i Franka” będzie można odbierać w biurze zawodów w czasie jego pracy.

Zawodnikom przekazujemy informację, by zachęcić ich do akcji:

2,5-letnia Julka zachorowała na neuroblastomę (guz). Niezbędne jest specjalistyczne leczenie, na które są zbierane środki. Julka jest podopieczną Fundacji „Iskierka”.       
8,5-letni Franek urodził się z gładkomózgowiem (niewykształconą korą mózgową) i szeregiem innych schorzeń.
Ze względu na stan zdrowia potrzebuje lekkiego wózka inwalidzkiego, na który zbierane są środki. Franek jest podopiecznym Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym.    

Jeżeli do akcji zaangażuje się przynajmniej 40 osób, to Fundacja przekaże dla każdej osoby po 10 000 zł (łącznie 20 000 zł).

Miejsce: Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach, gm. Gaszowice
ul. Rydułtowska 9                    

Biuro zawodów: Gimnazjum Piece

Informacje i zapisy: www.gbluxtorpeda.org/zapisy

Trasa: 40 km, 15 km oraz trasa rodzinna

                                   

Organizatorzy:

chab2

Poniżej przedstawiamy harmonogram zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach Gminy Gaszowice:

18.04.2017 godz. 18.00 Czernica Ośrodek Kultury  
19.04.2017 godz. 18.00 Gaszowice Ośrodek Kultury i Sportu
20.04.2017 godz. 18.00 Piece Świetlica Piece
25.04.2017 godz. 18.00 Łuków Śl. Budynek OSP i Sportu
26.04.2017 godz. 18.00 Szczerbice Budynek OSP

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje, że z dniem 3 kwietnia 2017r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach zmienia siedzibę.

Nowy adres to: 44-293 Gaszowice ul. Rydułtowska 1 (w budynku Ośrodka Zdrowia I piętro wejście od strony policji). Dla osób mających problemy z poruszaniem się przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek.

Godziny pracy Ośrodka pozostają bez zmian:

poniedziałek - środa od 7:00 do 15:00

czwartek od 7:00 do 17:00

piątek od 7:00 do 13:00.

Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz oraz Ośrodek Kultury w Czernicy zapraszają całe Rodziny do wspólnego świętowania. 8 kwietnia 2017 r. w godzinach od 10:00 do 12:00 w zamkowym parku będziemy oczekiwać na niezwykłego Gościa. Czy pojawi się w tym roku? Przekonajcie się sami.

plenerowe jajo

Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz oraz Ośrodek Kultury w Czernicy zapraszają 6 kwietnia 2017 r. o godzinie 18:00 do Czernicy na spotkanie "Z kulturą nam po drodze".

zknpd

Wójt Gminy Gaszowice
informuje:

iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gaszowice, Gaszowice ul. Rydułtowska 2 w dniu 29 kwietnia 2016 r. na okres 3 tygodni nastąpi wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Gaszowice. Osoby mające jakiekolwiek roszczenie w stosunku do objętej wykazem nieruchomości do sprzedaży proszone są o składanie wniosków do tut. Urzędu, pok. nr 4 w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice informuje, iż w związku ze zmianą godzin pracy Urzędu Gminy począwszy od miesiąca maja 2016 roku radni będą pełnić dyżury w każdy czwartek w godzinach od 15.00 do 16.00 w tutejszym Urzędzie - pokój nr 21.
Podaję również do wiadomości, że w miesiącu lipcu ze względu na przerwę urlopową dyżury nie będą pełnione.
Zapraszam mieszkańców gminy do przedstawienia radnym spraw i problemów celem ich dalszego załatwienia.

dzialaj lokalnieZapraszamy organizacje pozarządowe, działaczy społecznych, członków organizacji oraz pozostałych aktywnych mieszkańców, zrzeszonych
w organizacjach pozarządowych lub grupach nieformalnych do udziału w kolejnej edycji  konkursu  Działaj Lokalnie. W tej edycji wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą poprawie jakości życia.  Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
Kwota wnioskowanej dotacji to nawet 6000 zł na projekty, które mogą trwać do 31 grudnia 2016 r.
Szczegóły konkursu, regulamin, wnioski, karty ocen, a także dobre przykłady można przeczytać na stronie internetowej projektu:
http://www.ramza.org/172/dzialaj-lokalnie-2016-zapraszamy-do-konkursu-organizowanego-przez-fundusz-lokalny-ramza.htm

GIMNAZJUM IM. ZIEMI ŚLĄSKIEJ W PIECACH
zaprasza do udziału w akcji społecznej w sobotę 23 kwietnia,
w godz. 12.00-14.00.
Ćwicząc pod okiem trenerów, chcemy wspomóc finansowo Piotrka.
Gościem specjalnym kampanii będzie „Jorguś” - klubowa maskotka Górnika Zabrze, która też ćwiczy dla PIOTRKA!

Program kampanii:

12.00 Powitanie gości
12.10 Aerobik
12.10 Zumba dla dzieci i młodzieży
13.00 Zajęcia fitness
13.00 Zajęcia taneczne w ramach szkolnego projektu
14.00 Zakończenie akcji

LICYTACJA PIŁKI Z PODPISAMI ZAWODNIKÓW KLUBU GÓRNIK ZABRZE!

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1721167751487272&id=1607284816208900

 

ruch dla piotrkajorgus

 

Spotkanie podsumowujące powstanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Gaszowice odbyło się 21 kwietnia br. (czwartek) w hali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach. Uczestnicy spotkania otrzymali informacje nt. możliwości pozyskania indywidualnych dofinansowań do inwestycji z zakresu modernizacji energetycznych budynków.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami (pdf):

- Prezentacja nr 1

- Prezentacja nr 2

Wójt Gminy Gaszowice informuje,
że z dniem 1 maja 2016 r.
Urząd Gminy Gaszowice
będzie czynny w następujących godzinach:

poniedziałek – środa  od 7:00 do 15:00
czwartek od 7:00 do 17:00
piątek od 7:00 do 13:00

zegar

 

 

pchlitarg

Mammografia w Gaszowicach

Wójt Gminy Gaszowice i firma ECO-SITE
zapraszają mieszkańców Gminy Gaszowice do udziału w

Spotkaniu podsumowującym powstanie
Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Gaszowice.


Spotkanie odbędzie się
21 kwietnia br. (czwartek) o godz. 17.00
w hali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach.


Podczas spotkania przekazane zostaną informacje nt. możliwości pozyskania indywidualnych dofinansowań do inwestycji
z zakresu modernizacji energetycznych budynków.

„Maria Kazimiera jako królowa nietypowa”

Dr hab. Aleksandra Skrzypietz, historyk Uniwersytetu Śląskiego opowie o niezwykłej kobiecie - królowej Marii Kazimierze, a także przypomni o ważnych wydarzeniach związanych z Janem III Sobieskim, dowódcą polskich wojsk podczas Odsieczy Wiedeńskiej w 1863 roku. Okazją ku temu jest zbliżająca się 333 rocznica bitwy pod Wiedniem. Serdecznie zapraszamy - Ośrodek Kultury "Zameczek" w Czernicy, 14 kwietnia br. (czwartek) godz. 17.00.

TAURON Dystrybucja realizując projekt „Światłem przemienione” 15 kwietnia br. iluminuje Szkołę Podstawową im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Czernicy, w Gminie Gaszowice, w Powiecie Rybnickim. Po roku starań Szkoła Podstawowa w Czernicy zyskuje iluminację, eksponującą ten gmach na malowniczej skarpie w sąsiedztwie Drogi Wojewódzkiej nr 935 wiodącej z Rybnika do Raciborza. Szkoła została wybrana ze względu na świetną ekspozycję przy ruchliwej trasie.

Szkoła Podstawowa w Czernicy

Tauron od lat działa na rzecz społeczności, którym dostarcza energię. Realizując projekt „Światłem przemienione” wiele obiektów udało się przyozdobić w nową świetlną i efektowną szatą. W ostatnich latach rozbłysły ozdobne iluminacje w kościele w Nakle Śląskim, Urzędzie Miasta w Tarnowskich Górach, Urzędzie Gminy w Tworogu, bazylice w Katowicach – Panewnikach. Firma zrealizowała także na Wawelu megawidowisko multimedialne „Wawel. Alchemia światła”.

Plan wydarzenia:

21.00 – uroczyste uruchomienie iluminacji poprzedzone pokazem mappingowym;

21.30 - fotołowy.

Iluminacja w liczbach:

- Czas trwania projektu – 1 rok.

- Do oświetlenia fasady wykorzystano 40 opraw o mocy łącznej 0,7 kW (połowa mocy typowego czajnika bezprzewodowego).

Uporządkowano teren wokół szkoły w tym: oświetlenie przyszkolne oraz krzewy, tak by lepiej wyeksponować walory estetyczne gmachu.

Mapping na Szkole Podstawowej w Czernicy

Pokaz mappingowy informacje podstawowe:

Zanim szkoła zyska ozdobne podświetlenie, na fasadzie budynku wyświetlony zostanie pokaz mappingowy. Mapping to wyświetlanie filmów na trójwymiarowej powierzchni wykorzystujące detale architektoniczne. Obszar pokazu obejmuje dwa ryzality budynku po obu stronach wejścia głównego. Najlepszym miejscem do obserwowania projekcji będzie boisko sportowe.

Pokaz mappingowy ma uwypuklić znaczenie szkoły jako instytucji, gdzie dzieci poznają świat i stawiają pierwsze kroki w samodzielne życie. W trakcie pokazu dzieci uruchomią machinę, w jaką dzięki światłu zamieni się cała szkoła. Dziecięca wyobraźnia uzbrojona w najnowocześniejszą grafikę 2D i 3D, wsparta projekcją video sprawi, że świat do tej pory zupełnie nierealny, wręcz bajkowy, stanie się rzeczywistością. Uczniowie szkoły będą też bohaterami pokazu. Jako finał pokazu mappingowego przewidziano płynne uruchomienie podświetlenia architektonicznego.

Fotołowy to okazja dla wszystkich fotografów, fotoamatorów do zrobienia niepowtarzalnego ujęcia obiektu, który wyróżnia się swoim pięknem na tle otoczenia. TAURON Dystrybucja, Powiat Rybnicki i Gmina Gaszowice zapraszają z aparatami, by uwieczniać niezapomniane chwile.

Mapping na Szkole Podstawowej w Czernicy.

11.04.2016 PONIEDZIAŁEK: CZERNICA, ŁUKÓW ŚL.

Czernica
10:10 ul. Zielona 1 (Pani Mandrysz)
10:30 ul. Powstańców (lokal Stedan)
11:15 Boisko
12:00 ul. Buczyna (Pan Niemiec)

Łuków Śląski
12:30 ul. Graniczna (Pan Drechsler)
13:00 ul. Graniczna (Pan Siodmok)
14:00 ul. Jana (Państwo Badura)
14:30 ul. Wolności (Pani Slanina)
15:00 ul. Wolności (sklep)
15:45 ul. Wolności (Pan Rydzkowski)


12.04.2016 WTOREK: PIECE

12:30 ul. Rydultowska (Pan Strokosz)
13:00 ul. Polna (Pani Rakowska)
13:30 ul Rydultowska (Pan Max)
14:00 ul. Czernicka (Pan Bugdol)
14:30 ul. Zielona (Pan Morgala)
15:00 ul. Sportowa (boisko)
15:30 ul. Szkolna (Pani Wojaczek)


13.04.2016 ŚRODA: SZCZERBICE

13:30 ul Radoszowska (Pan Pawliczek)
14:15 ul. Biernackiego (remiza)
15:00 ul. Rybnicka (kiosk)
15:30 ul. Piaskowa (Pani Lepiarczyk)
16:10 ul. Sumińska (skrzyż. z ul. Jerozolimską)


14:04.2016 CZWARTEK: GASZOWICE

12:00 ul. Rydułtowska (remiza)
12:45 ul. Rybnicka (Pani Bochenek)
13:15 ul. Dołki (Pani Szulc)
13:30 ul. Rudzka (Pan Chromik)
14.15 ul. Wiejska (sklep)
15:15 ul. Kolejowa (Pan Mrozek)
16:00 ul. Rydułtowska (Urząd Gminy)

Spotkanie autorskie z Hanną Pasterny w ramach cyklu "Zamkowe spotkania nietypowe".


Miejsce: Ośrodek Kultury "Zameczek" w Czernicy
Czas: 7 kwietnia 2016 r. (czwartek) godz. 17.00


Hanna Pasterny (ur. 1979), tłumaczka francuskiego, podróżniczka, wolontariuszka, pisarka. Od urodzenia jest osobą niewidomą.
Pracuje jako konsultantka ds. osób niepełnosprawnych w stowarzyszeniu Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku. Jest też społeczną asystentką europosła prof. Jerzego Buzka. Wcześniej uczyła francuskiego w szkole podstawowej, prowadziła zajęcia logopedyczne w przedszkolu z niewidomymi dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością. Czasami uczy brajla i prowadzi szkolenia o komunikacji z osobami niepełnosprawnymi. Angażuje się w wolontariat. W nielicznych wolnych chwilach pisze artykuły. Lubi się uczyć języków obcych.

Majówka z piosenką powstańczą

Wystawa gołębi rasowych, drobiu i królików

Gminna Biblioteka Publiczna
w Gaszowicach
oraz Filia w Czernicy ogłaszają:

AMNESTIĘ W BIBLIOTECE -
WŁĄCZ SIĘ DO AKCJI
„KSIĄŻKO WRÓĆ!”

Zwróć książkę

Wiadomo, że każdemu się zdarza zapomnieć o bibliotece – czasem wypożyczoną pozycję pożyczamy komuś "na chwilkę", a ten trzyma ją miesiącami. Maj to okres, kiedy możemy załatwić te, biblioteczne sprawy.
W maju nieistotne staje się to, ile czasu książkę trzymaliśmy w domu  bibliotekach maj to okres amnestii - nie zapłacisz więc kary za zbyt długie trzymanie książki.

Nie ma co zwlekać!

OG-BR.0002.4.2015

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zwołuje na dzień 23.04.2015 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach przy ulicy Rydułtowskiej 7.

Więcej

 

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni