lyskor dobre

Wcześniejsza emerytura rolnicza do 31 grudnia 2017 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że rolnik, który do 31 grudnia 2017 r. ukończy wiek - kobieta - 55 lat i mężczyzna - 60 lat, będzie posiadać co najmniej 30 letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej, może złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę rolniczą.

            O ile powyższe trzy warunki zostaną spełnione do 31 grudnia 2017 r., rolnik uzyska prawo do emerytury rolniczej również, jeżeli wniosek o ww. emeryturę złoży po tej dacie.

W takim przypadku emerytura rolnicza będzie przysługiwała nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku.

Kasa informuje, że do wniosku rolnik powinien dołączyć dokument stwierdzający fakt zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, np. akt notarialny przenoszący własność i posiadanie gospodarstwa rolnego na inną osobę, umowę dzierżawy spełniającą warunki określone w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. zawartą co najmniej na 10 lat i zgłoszoną do ewidencji gruntów i budynków, z osobą nie będącą:

  1. a) małżonkiem emeryta lub rencisty,
  2. b) jego zstępnym lub pasierbem,
  3. c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
  4. d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b) lub c).

Na podstawie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2012 r. (sygn. akt II UK 82/11), dopuszcza się również zawarcie umowy dzierżawy z dzieckiem. Rodzice wydzierżawiając gospodarstwo rolne dziecku są zobowiązani do złożenia oświadczeń o nieprowadzeniu działalności rolniczej na tym gospodarstwie.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336).

Informacja dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1747) począwszy od 1 stycznia 2018 r. zmienia się wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.

Zadeklarowana podstawa wymiaru składki dla wyżej wymienionych osób, nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2018 r. wynosi 2100 zł.

W związku z powyższym, począwszy od 1 stycznia 2018 r. najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne dla wyżej wymienionych rolników, liczona jako 9% minimalnej podstawy wymiaru wynosi 189 zł (tzn. 9% x 2100 zł =189 zł).

Jednocześnie Kasa przypomina, że z dniem 31 stycznia 2018 r. upływa termin na złożenie w KRUS przez rolnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej oświadczenia o rodzaju i rozmiarze prowadzonej działalności i przewidzianym dochodzie z prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych wraz z odpisem decyzji naczelnika urzędu skarbowego wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej w 2018 r.

Rolnicy, którzy w 2018 r. nie uzyskają od naczelnika urzędu skarbowego decyzji o wysokości dochodu ze względu na inny sposób rozliczeń (dochód ustalany na podstawie ksiąg), składają w Kasie jedynie oświadczenie, w którym deklarują wysokość przewidywanego rocznego dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Na podstawie złożonych dokumentów ustala się wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązującej w 2018 r.

 

Jak ubiegać się o zasiłek chorobowy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że zasiłki chorobowe w podstawowym okresie zasiłkowym (nie dłużej niż przez 180 dni) przyznawane są na podstawie zaświadczeń lekarskich wystawianych w formie elektronicznej (e – ZLA) lub papierowej (na formularzu ZUS – ZLA).

W przypadku, gdy lekarz wystawi zaświadczenie w formie elektronicznej (e-ZLA), ubezpieczony w KRUS nie musi składać wniosku o przyznanie prawa do zasiłku chorobowego, bowiem zaświadczenie takie automatycznie przekazywane jest do KRUS. Tak więc ubezpieczony nie musi żądać od lekarza wydruku zaświadczenia lekarskiego (e-ZLA), aby otrzymać prawo do zasiłku chorobowego.

Gdy lekarz wystawi zaświadczenie ubezpieczonemu w formie papierowej (na formularzu ZUS – ZLA) ubezpieczony, powinien takie zaświadczenie dostarczyć do Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej Kasy, w celu rozpatrzenia prawa do zasiłku chorobowego.

Jednocześnie KRUS informuje, że od 1 lipca 2018 r. lekarze będą wystawiali zaświadczenia lekarskie wyłącznie w formie elektronicznej (e – ZLA).

Bliższe informacje dot. zasiłku chorobowego można uzyskać na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce "zasiłek chorobowy"..

Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w I kw. 2018 r.

W Monitorze Polskim z 12 grudnia 2017 r., poz. 1146, opublikowano Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2018 r.

Składka ta nadal będzie wynosić 42 zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Za osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie składka ta będzie stanowić miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł.

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w I kw. 2018 r. stanowić będzie 10 proc. obowiązującej w grudniu 2017 r. emerytury podstawowej (886,44 zł), tj. 89,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w I kw. 2018 r. dla prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

  • 12 proc. emerytury podstawowej, tj. 106,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych
  • 24 proc. emerytury podstawowej, tj. 213,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych
  • 36 proc. emerytury podstawowej, tj. 319,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych
  • 48 proc. emerytury podstawowej, tj. 425,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ostateczny ustawowy termin uregulowania należnych składek za I kwartał 2018 r., upływa 31 stycznia 2018 r.

Publikacje startujące w Konkursie organizowanym przez KRUS nadsyłamy do połowy stycznia

 

            To już ostatnie godziny XXIII konkursu "W rolnictwie można pracować bezpieczniej" organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla dziennikarzy i osób, które w środkach masowego przekazu opublikują w 2017 roku materiały popularyzujące wiedzę o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych.

Na laureatów czekają wysokie nagrody finansowe. Warunkiem udziału w konkursie jest opublikowanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., a następnie przesłanie na adres organizatora, najpóźniej do 15 stycznia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) co najmniej jednego artykułu lub jednej audycji spełniającej wymogi konkursowe zawarte w Regulaminie Konkursu.

            W konkursie mogą brać udział dziennikarze i inne osoby publikujące w środkach masowego przekazu. Publikacje mogą zgłaszać bezpośrednio autorzy, ich Redakcje lub - po uzyskaniu zgody autorów - Oddziały Regionalne KRUS i Biuro Komunikacji Społecznej Centrali KRUS. Publikacje konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach: artykułów prasowych i publikacji internetowych; audycji radiowych oraz audycji telewizyjnych.

            Komisja Konkursowa przyzna nagrody za pojedynczą publikację lub za cykl (minimum trzy publikacje). Organizator pozostawia do wyłącznego uznania autorów dobór gatunków dziennikarskich przy opracowaniu materiałów konkursowych, np. reportaż, wywiad, felieton.

            Szczegóły na temat wymogów, jak również dokładne informacje na temat kryteriów oceny publikacji, a także wysokości nagród finansowych w poszczególnych kategoriach można znaleźć na stronie internetowej KRUS.

Regulamin:

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2017/konkurs_dla_dziennikarzy_2017_regulamin.pdf

http://www.krus.gov.pl, w zakładce "Konkursy".

Relacja z ostatniego rozstrzygnięcia:

http://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/konkurs-pt-w-rolnictwie-mozna-pracowac-bezpieczniej-rozstrzygniety/

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Gaszowice udziałem w projekcie dotyczącym zakupu i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii, Wójt Gminy Gaszowice zdecydował o przedłużeniu naboru wniosków do 29 grudnia 2017 r.

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie internetowej: http://gaszowice.pl/index.php/aktualnosci-1/643-nabor-zgloszen-do-projektu-oze

REGULAMIN NABORU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Harmonogramy wywozu odpadów na pierwsze półrocze 2018 roku są dostępne w aplikacji Ecoharmonogram oraz na stronie internetowej http://gaszowice.pl/index.php/dla-mieszkancow-2/gospodarowanie-odpadami-2/harmonogram-wywozow-1

Ponadto firma Remondis, podczas odbiorów realizowanych w bieżącym tygodniu, dostarcza harmonogramy do skrzynek pocztowych lub zostawia je przy pojemnikach.

Harmonogramy zostaną zamieszczone także w grudniowym wydaniu Informatora Gminnego, który będzie dostępny od 29 grudnia br.

Gaszowice, dnia 14.12.2017 r.

 

OG-BR.0002.12.2017

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuje na dzień 28.12.2017 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 7.

Prządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 listopada 2017 r.

4.Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.

6. Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych, Zdrowia i Młodzieży.

7.Sprawozdanie z prac Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Finansów.

8.Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:

a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gaszowice na rok 2018;

b) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gaszowice na rok 2018;

c) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Gaszowice na rok 2018;

d) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017;

e) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017 i na lata następne;

f) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018:

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

- przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy,

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,

- stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków Komisji,

- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej;

g) podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 i na lata następne.

9.Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gaszowice.

10.Wolne wnioski i informacje.

11.Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.

12.Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

projekt 2018

Gmina Gaszowice opracowała projekt pn. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Gaszowice na rok 2018” i zaprasza organizacje społeczne działające na obszarze gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, do zgłaszania opinii dotyczących jego zapisów.

Wszystkie zainteresowane organizacje społeczne działające na obszarze gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą swoje uwagi do projektu programu przesłać na adres: Urząd Gminy Gaszowice ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice w terminie od dnia 13.12.2017 r. do dnia 04.01.2018 r.

Gmina Gaszowice wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie projektu polegającego na zakupie i montażu, instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanych, na zgłoszonych w projekcie budynkach położonych na terenie Gminy, do realizacji w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs.

Spotkanie dla osób zainteresowanych projektem odbędzie się w dniu 13 grudnia (środa) br. w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach o godzinie 17.30.

Plakat kopia
Dokumenty zgłoszeniowe od zainteresowanych uczestników, będą przyjmowane w zakresie następujących instalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych, powietrznych pomp ciepła c.o. + c.w.u., powietrznych pomp ciepła c.w.u. i kotłów na biomasę.
Instalacje OZE oraz ich efekty mogą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego. Uczestnik ma prawo wyboru jednego rodzaju instalacji OZE.
Montaż kotłów na biomasę (pellet) możliwy będzie wyłącznie w przypadku wymiany istniejącego źródła ciepła na paliwa stałe o niskiej efektywności energetycznej (węgiel).
Zakwalifikowanie nieruchomości zgłoszonej możliwe będzie po pozytywnej weryfikacji technicznej obiektu przez firmę upoważnioną przez Gminę Gaszowice. Ostateczna decyzja o możliwości montażu zostanie podjęta w trakcie weryfikacji technicznej. Weryfikacja techniczna obiektu jest kosztem właściciela budynku i jest to koszt 200 zł.
W przypadku wyboru powietrznej pompy ciepła c.o. + c.w.u. lub kotła na biomasę obligatoryjnie przedłożony musi zostać dokument – obliczenie projektowego obciążenia cieplnego budynku wykonany przez firmę upoważnioną przez Gminę Gaszowice lub osobę posiadającą stosowne uprawnienia audytorskie (koszt obliczeń—185 zł).
W przypadku instalacji solarnej i pompy powietrznej c.w.u. zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zależy od liczby osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. Planując liczbę, a w konsekwencji powierzchnię kolektorów na budynku, bierze się pod uwagę liczbę osób zamieszkujących budynek (weryfikacja na podstawie deklaracji uczestnictwa w projekcie).
Koszty instalacji
Osoby składające komplet dokumentów zgłoszeniowych do projektu, deklarują pokrycie następujących kosztów:
- co najmniej 15 % kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji;
- kosztów podatku VAT:
przewidywana stawka podatku VAT dla instalacji montowanych w budynkach mieszkalnych, w budynkach gospodarczych bezpośrednio przylegających do budynku mieszkalnego - 8%
przewidywana stawka podatku VAT dla instalacji montowanych na gruncie oraz w budynkach gospodarczych – 23%
- innych niezbędnych kosztów nie objętych dofinansowaniem związanych z eksploatacją instalacji;
- kosztów naprawy instalacji w przypadku, gdy uszkodzenie nie jest objęte gwarancją (np. uszkodzenie będące wynikiem nieprawidłowej eksploatacji);
- w razie ich wystąpienia - dodatkowych kosztów niekwalifikowanych związanych z niestandardowymi warunkami, co zwiększy zużycie materiału lub konieczność dokonania modernizacji istniejących instalacji.
Zgłoszenia o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii mogą składać wyłącznie osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami (użytkownikami wieczystymi/współużytkownikami wieczystymi) nieruchomości zabudowanej położonej na terenie Gminy Gaszowice, spełniające łącznie poniższe warunki:
- efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców;
- osoby nie posiadające na dzień składania dokumentów zgłoszeniowych jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Gminy Gaszowice z tytułu należności publiczno-prawnych i cywilno-prawnych. Wymóg braku zaległości dotyczy wszystkich osób posiadających prawo do dysponowania nieruchomością zgłaszaną do projektu;
- dobrowolnie chcące wziąć udział w projekcie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Nabór dokumentów zgłoszeniowych do udziału w projekcie prowadzony będzie w terminie od 11.12.2017 r. do 22.12.2017 r. w Urzędzie Gminy Gaszowice ul.Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice pok. 01
Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy składać:
- osobiście w wersji papierowej (oryginalnie podpisanej) w pokoju nr 01 (parter) Urzędu Gminy w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach urzędowania,
- przesyłką pocztową na adres Urzędu Gminy Gaszowice ul. Rydułtowska 2, 44-293 z dopiskiem „Odnawialne źródła energii” (decyduje data wpływu do tut. Urzędu).
W przypadku współwłasności (współużytkowania wieczystego) dopuszcza się możliwość złożenia i podpisania kompletu dokumentów przez jednego współwłaściciela (współużytkownika wieczystego), po przedłożeniu udzielonego pełnomocnictwa przez pozostałych współwłaścicieli (współużytkowników wieczystych).
Dokumenty zgłoszeniowe złożone w inny sposób niż to przewiduje Regulamin i/lub, poza powyżej określonym terminem, nie będą rozpatrywane.
Wybór Uczestników projektu przeprowadzony zostanie w następujących etapach:
I. formalno – prawnym oraz
II. merytoryczno – punktowym.
Dokładny opis kryteriów opisany został w regulaminie naboru.

REGULAMIN NABORU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Urząd Gminy Gaszowice informuje iż w dniu 5.12.2017 r. w Czernicy przy ul. Podleśnej zastały zabrane dwa bezdomne psy są to mieszańce czarno białe oraz Piece ul. Graniczna zastał zabrany pies mieszaniec mały rudy do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Rybniku ul. Majątkowa 42.

Telefon 32 424 62 99

tenis

Barborka2017

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:
- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
- nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
- przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu - pobierz

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił w dniu 20 grudnia 2016 r. rozporządzenie - pobierz.

Druk zgłoszenia drobiu do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rybniku

hpa

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie zakończony. Inicjatywa realizowana od czerwca 2014 do listopada 2016 roku przez stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika  oraz Fundusz Lokalny Ramża z Czerwionki-Leszczyn była wdrażana na obszarze całego województwa śląskiego. Partnerami programu były także: Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej,  Żywiecka Fundacja Rozwoju oraz Centrum Inicjatyw Lokalnych z Zawiercia. Program FIO-Śląskie Lokalnie polegał na wsparciu aktywnych obywateli i rozwoju młodych organizacji pozarządowych. W ramach 6 konkursów grantowych, 500 inicjatyw lokalnych i projektów społecznych zostało wspartych środkami finansowymi w kwocie ponad 2 milionów złotych.  Młode organizacje mogły otrzymać do 5 000 zł, m.in. na zakup sprzętu biurowego oraz  adaptację lokalu czy podniesienie kwalifikacji pracowników i wolontariuszy, natomiast grupy nieformalne mieszkańców na realizację przedsięwzięć w dowolnej ze sfer pożytku publicznego. Mikroprojekty zrealizowane w ramach programu dotyczyły m.in. aktywizacji i działalności mieszkańców w obszarze sportu, kultury, edukacji, animacji i partycypacji, pomocy społecznej, integracji międzypokoleniowej, itd. Zadania wdrażane przez i dla mieszkańców, bardzo mocno przyczyniły się do wzrostu ilości zrealizowanych mikroprojektów lokalnych, zwiększenia liczby angażujących się obywateli, rozwoju partycypacji społecznej czy wzmocnienia potencjału III sektora i rozwoju wolontariatu.

Działania w których wzięły udział setki, a pośrednio nawet tysiące mieszkańców z województwa śląskiego, przyczyniły się również do powstania kolejnych inicjatyw partnerskich różnych grup społecznych i środowiskowych w regionie. Dzięki realizacji celu programu jakim było zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne na obszarze województwa śląskiego, zostały osiągnięte zaplanowane efekty w zakresie zwiększenia liczby zrealizowanych inicjatyw przez aktywnych mieszkańców i społeczników.

Program FIO-Śląskie Lokalnie, oparty był o mechanizm tzw. regrantingu czyli instrumentu polegającego na przekazywaniu środków otrzymanych z dotacji, np. z ministerstwa/województwa/gminy przez organizację pozarządową zwaną operatorem, na rzecz innych podmiotów w  formie grantów. Grant (dotacja) ma charakter finansowego wsparcia bezzwrotnego, służącego z reguły osiąganiu celów społecznych  tj. zaspokojeniu potrzeb mieszkańców danego obszaru.

W ramach programu FIO-Śląskie Lokalnie, opracowano m.in. systemy komunikacji i informacji o konkursach oraz zestawy narzędzi i instrumentów jak np. Regulamin konkursu, instrukcja wypełniania wniosków o dofinansowanie, podręcznik dla realizatorów projektów czy wzory wniosków i umów dla beneficjentów, które mogą stanowić gotowe rozwiązania dla samorządów terytorialnych (dostępne na stronie: http://www.slaskielokalnie.pl/). Realizacja zadań własnych administracji (zadania publiczne), poprzez zlecanie ich w części organizacjom społecznym, jest bardzo często efektywniejszą i skuteczniejszą formą rozwoju wspólnoty samorządowej, przy jednoczesnej  aktywizacji i integracji społeczności lokalnych.

Liczymy, że zrealizowany program regionalny FIO-Śląskie Lokalnie, okaże się dobrą inspiracją dla samorządów, w aspekcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przy jednoczesnym wzroście zaangażowania mieszkańców w sprawy publiczne.

 

Marcin Stempniak - specjalista ds. promocji programu FIO-Śląskie Lokalnie

logotypy fio z podpisem

sonbird

Kontynuując muzyczną jazdę na zamku zapraszamy Was na kolejne dwa koncerty w murach Ośrodka Kultury w Czernicy. Tym razem wystąpią dla Was Edyta Górecka oraz zespół Sonbird.

Kiedy: 27.12.2016 r.
Gdzie: Ośrodek Kultury w Czernicy
Start: godz. 19:00
Bilety w cenie 10,00 do nabycia w biurze ośrodka

W czwartek, 15 grudnia 2016 r. Członkowie LGD Stowarzyszenia LYSKOR w towarzystwie zaproszonych gości świętowali jubileusz 10-lecia. Jubileuszowe obchody zorganizowano na terenie LGD w restauracji „Pod Topolami” w Pstrążnej.

W uroczystości udział wzięli m.in.  Wójt Gminy Lyski Pan Grzegorz Gryt, Pełnomocnik Wójta Gminy Lyski Pan Józef Stukator, Wójt Gminy Kornowac Pan Grzegorz Niestrój, Wójt Gminy Jejkowice Pan Marek Bąk, zastępca Burmistrza Miasta Pszów Pan Dawid Topol, w zastępstwie Wójta Gminy Gaszowice Pani Karina Stępień, zaprzyjaźnione LGD tj. Partnerstwo dla Rozwoju, Morawskie Wrota oraz Perła Jury, Prezes Zarządu w latach 2006-2015 Pani Helena Serafin.

Spotkanie było niepowtarzalną okazją do przypomnienia historii powstania Stowarzyszenia oraz podsumowania jego 10-letniej pracy i osiągnięć a także przedstawienia planów na kolejne lata działalności Stowarzyszenia.

Podczas jubileuszu głos zabrali zaproszeni goście, składając na ręce Prezesa Pana Radosława Łuszcz, Wiceprezesa Pani Kariny Stępień oraz Kierownika biura Pani Małgorzaty Dorna gratulacje, życzenia, upominki oraz kwiaty. Podziękowania za pracę na rzecz Stowarzyszenia LYSKOR otrzymali także wszyscy członkowie zasiadający niegdyś i obecnie w organach LGD.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania zaproszono wszystkich gości na poczęstunek, podczas którego przygrywał kwartet saksofonowy.

Fotorelacja

14

Wieczór Czernicki - 18.12.2016 r., godz. 16:00 - 19:00
Podczas wydarzenia strojenie choinki, książeczka "Co dawna Czernica widziała" oraz o godz. 18:00 magiczny spektakl inspirowany cieniami.

ukradziony"Horyzonty kultury" zapraszają do kawiarni Rothówka (budynek Ośrodka Kultury w Czernicy) na niezwykłe spotkanie z autorami książki "Jo był ukradziony. Tragedia górnośląska. Ziemia Rybnicka".

Poruszana tematyka jest nader trudna acz konieczna. Autorami książki są pracownicy Zakładu Historii Najnowszej Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: dr hab. Kazimierz Miroszewski oraz dr Mateusz Sobeczko.

Książka przygotowana została w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie MOJE MIASTO z Rydułtów i sfinansowana została ze środków Urzędów Miast: Pszowa, Rybnika i Rydułtów. Składa się z trzech części: wstępu merytorycznego; wywiadów i wspomnień z osobami deportowanymi i ich krewnymi oraz list osób aresztowanych przez Armię Czerwoną.

Spotkanie odbędzie się 19.12.2016 r. o godz. 18:00.

OG-BR.0002.11.2016

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuje na dzień 28.12.2016 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 7.

Więcej

nie truj sasiadaKolportaż 300 tys. zawieszek wśród mieszkańców 28 gmin i powiatów oraz premierowa emisja spotu promującego akcję #NieTrujSasiada z udziałem aktora Franciszka Pieczki – projekt „Gmina z (dobrą) energią!”  wchodzi w kolejną fazę.

Podczas dzisiejszej (12 grudnia 2016 roku) konferencji prasowej, zorganizowanej na terenie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, organizatorzy przedsięwzięcia obejmującego swoim zasięgiem teren całego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, które ma na celu walkę z niską emisją, ujawniali przedstawicielom mediów postęp nad kolejnymi inicjatywami.

Jak podkreślali Przewodniczący Związku, a zarazem Prezydent Wodzisławia Śl., Mieczysław Kieca oraz Dyrektor Biura Związku Adam Wawoczny, po przeszkoleniu około 130 pracowników jednostek samorządów terytorialnych w zakresie prawidłowego poboru próbek popiołu z domowych kotłowni czas na zachęcenie do działania wszystkich mieszkańców regionu. O rosnącej świadomości społecznej w zakresie stopnia zanieczyszczenia powietrza i źródłach problemu mówił również Patryk Swoboda – Prezes spółki Planergia.

- Mieszkańcy mają świadomość problemu, rozmawiają o nim podczas spotkań ze znajomymi czy rodziną, ale wciąż brakuje mechanizmu reakcji. Wielu ludzi uważa, że zawiadomienie straży miejskiej lub organów gminnych o tym, że sąsiad pali śmieci, uczyni z nich donosicieli. Tymczasem, w ten sposób dbamy o życie i zdrowie swoje oraz osoby zatruwającej otoczenie. Robimy krok do zmiany złych nawyków – stwierdził Swoboda.

Przygotowane do wycięcia i zawieszenia na klamce ulotki zostaną rozdysponowane wśród gmin i powiatów. Te z kolei przekażą je mieszkańcom, m.in. podczas spotkań rad dzielnicowych, jako załączniki do korespondencji (np. rozliczenia podatku) czy gotowe do odebrania w budynkach urzędów. Jednocześnie, sami mieszkańcy będą mogli pobrać i wydrukować wzór zawieszki bezpośrednio ze strony internetowej kampanii https://gminazenergia.pl (wszystkie cztery wzory zawieszek dostępne są pod tym linkiem http://gminazenergia.pl/post/pobierz-zawieszke-akcji-nie-truj-sasiada-1).

Dużym optymizmem w kontekście potencjalnych efektów akcji wykazywał się Mieczysław Kieca:

- Jestem przekonany, że akcja „Nie truj sąsiada” przyniesie oczekiwane efekty, ponieważ przyszedł czas, by zadbać wreszcie o sąsiedzką odpowiedzialność. Jeżeli sąsiad z sąsiadem nie będzie o tym rozmawiał, tak naprawdę nie będziemy skuteczni. W moim przekonaniu to jest ten moment, w którym uda się bardzo dużo zmienić – mówił prezydent Wodzisławia Śl.

Na konferencji wyemitowano także spot z udziałem Franciszka Pieczki. Organizatorzy podkreślali ogromny wkład aktora w realizację krótkiego materiału promocyjnego. Rodzinna miejscowość Pieczki – Godów – również wchodzi w skład obszaru objętego działaniem projektu. Bohater spotu zmaga się z sąsiadem, który swój piec traktuje jako „utylizator odpadów”. Jego postawa zachęca odbiorcę do zerwania z cichym przyzwoleniem na tego rodzaju praktyki.

-  Z problemem niskiej emisji musimy walczyć wszyscy. Nie bójmy się reagować, gdy widzimy, że nasz sąsiad spala w swoim piecu śmieci, a z komina wydobywa się ciężki, gęsty dym. Jeśli pozostaniemy bezczynni, dajemy ciche przyzwolenie na trucie siebie, swoich dzieci czy wnuków. 45 tysięcy ludzi umiera rocznie na skutek zanieczyszczonego powietrza. To jest jedno, średniej wielkości miasto w Polsce – podkreślał Adam Wawoczny.

Obejrzyj spot „Nie truj sąsiada!” z udziałem Franciszka Pieczki:

Szczegóły akcji dostępne są na stronie internetowej projektu https://gminazenergia.pl/ oraz na profilu społecznościowym https://facebook.com/gminazenergia.

Urząd Gminy Gaszowice informuje iż w dniu 9.12.2016 r. w Gaszowicach  przy ul. Dołki zastał zabrany  bezdomny pies mieszaniec jasno brązowy do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Rybniku ul. Majątkowa 42.

Telefon 32 424 62 99

10 i 11 grudnia w naszej gminie odbył się II Jarmark Bożonarodzeniowy. W sobotę na scenie pojawiły się dzieci ze szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna oraz gwiazda wieczoru - zespół SINGERS z repertuarem świątecznym. W niedzielę imprezę uświetniły przedszkolaki, zespoły Znaczki oraz Trojok. Na jarmarku można było zrobić świąteczne zakupy, każdy mógł skosztować gorącej czekolady, grzańca czy pysznych domowych ciast. Nie zabrakło grochówki, kiełbasek z grilla i oscypka z żurawiną. Jarmark cieszył się dużym zainteresowaniem wśród naszych Mieszkańców. Dziękujemy za udział oraz zapraszamy za rok.

Urząd Gminy Gaszowice informuje iż w dniu 1.12.2016 r. w Szczerbicach przy ul. Rybnickiej zastał zabrany  bezdomny pies mieszaniec czarny do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Rybniku ul. Majątkowa 42.

Telefon 32 424 62 99

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8
u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia),
jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa,
w szczególności:
- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków
w których utrzymywany jest drób
Hodowco !!!
Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu
(spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu)

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu
Depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku informuje, że z dniem 2 stycznia 2017 r. zmienia adres siedziby z  dotychczasowego na ul. Chrobrego 39 (obok budynku Prokuratury). Numery telefonów oraz adres e-mail pozostaje bez zmian. Ulegają natomiast zmianie godziny urzędowania:

- poniedziałek - 8.00 – 14.00
- wtorek - 8.00 – 12.00
- środa - 8.00 – 14.00
- czwartek - 8.00 – 17.00
- piątek - 8.00 – 14.00

jarmark plakat

warsztaty

PPKO Fundacjaodjęta w ostatnim czasie współpraca Gminy Gaszowice z Fundacją PKO zaowocowała w naszej Gminie konkretnym przedsięwzięciem. Otóż w najbliższym czasie na terenie boiska sportowego w Piecach powstanie ścieżka zdrowia.

Cel projektu:

Zasadniczym celem projektu jest zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie stworzenia przestrzeni do podejmowania aktywności ruchowej oraz podniesienie atrakcyjności sołectwa poprzez zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie klubu sportowego.

Opis projektu:

Zakres projektu polega na stworzeniu ścieżki aktywności ruchowej jako przestrzeni dla mieszkańców sołectwa Piece, a przede wszystkim tych którzy są aktywni i czynnie działają
w strukturach miejscowego klubu sportowego cieszącego się długoletnią tradycją. Odpowiednio wytyczony teren zostanie zagospodarowany poprzez instalację elementów sprawnościowych, rekreacyjno - gimnastycznych oraz drobnych elementów małej architektury.
Teren na którym zostaną wykonane planowane prace jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie  kompleksu sportowego w postaci boiska, oraz zaplecza szatniowo – sanitarnego na którym działa Gminny Klub Sportowy Dąb Gaszowice. W jego strukturach trenują cztery sekcje młodzieżowe, a aktualnie oferta klubu została wzbogacona o szkółkę piłkarską dla dzieci w wieku 4-12 lat.
Najmłodsi zawodnicy klubu, jak i ci którzy dopiero zaczynają przygodę z piłką będą mieli odpowiednie warunki najpierw dla zabawy, a potem docelowo do profesjonalnego treningu. Teren ten ma stanowić przestrzeń skierowaną dla konkretnej grupy odbiorców oraz spełniać ściśle określone funkcje. Ma stanowić jeden z etapów procesu treningu umiejętności ale poprzez zabawę, która dla dzieci w tych kategoriach wiekowych jest póki co najważniejsza. Z kolei dla sztabu trenerskiego będzie to alternatywa dla zajęć stacjonarnych, a także dobra baza przy organizacji klubowych obozów dochodzeniowych.
Powstająca ścieżka ma pełnić jeszcze jedną ważną rolę z punktu widzenia potencjalnych mieszkańców sołectwa – ma to być miejsce wzajemnej integracji. Bardzo często zarówno na treningi w tygodniu jak i mecze weekendowe przychodzą rodziny z malutkimi dziećmi, dla których w tym miejscu ani Gmina, ani klub, ani też Ośrodki Kultury nie mają żadnej oferty. Stąd też narodził się pomysł zagospodarowania niewykorzystanej dotąd przestrzeni i to właśnie nie w formie tradycyjnego placu zabaw ale ścieżki, która ma być funkcjonalna i zabezpieczać potrzeby konkretnego grona odbiorców.
Urządzenie tego terenu da społeczności kolejne miejsce do podejmowania aktywności fizycznej, wzajemnej integracji, zawodnikom bazę do trenowania, matkom „punkt” wymiany wzajemnych doświadczeń wychowawczych, a najmłodszym pociechom przestrzeń do wyładowania nadmiaru energii.

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE
POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO W RYBNIKU
oraz
URZĄD GMINY GASZOWICE
zapraszają na szkolenie dla rolników,
które odbędzie się 08.12.2016 r. o godz. 10.00
w Ośrodku Kultury i Sportu

Tematyka szkolenia:
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (działania, które zostaną uruchomione w najbliższym kwartale)
- Zmiany w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
- Aktualności w KRUS

Nordic Walking

Gaszowice, dnia 21.12.2015 r.

OG-BR.0002.12.2015

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) zwołuje na dzień 29.12.2015 r. o godz. 15.00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 7.

 

Więcej...

...

Życzenia Świąteczne

Informujemy, że Urząd Gminy Gaszowice w dniu 24 grudnia 2015 r. będzie nieczynny. Natomiast w dniu 31 grudnia 2015 r. urząd czynny będzie w godzinach od 7.00-13.00.

Ogłoszenie  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice dostępne jest na Biuletynie Informacji Publicznej  - zobacz.

W dniu 16.12.2015 w Gaszowicach przy ul. Wiejskiej nr 64-120 w godz. 08:00 - 12:00 nastąpi brak wody z powodu prac na sieci wodociągowej.

W miniony weekend można było już poczuć atmosferę zbliżających się świąt. A to wszystko dzięki Jarmarkowi, który odbywał się w miejscowym Ośrodku Kultury i Sportu.
Na jarmarku obecny był Święty Mikołaja i jego pomocnicy. Na licznych stoiskach dostępne były świąteczne ozdoby, akcesoria dekoracyjne, a także nie zabrakło kramów z regionalnymi smakołykami. Serwowano gorącą czekoladę i inne „świąteczne” napoje.
Program artystyczny dostarczył atrakcji zarówno dorosłym jak i tym najmłodszym milusińskim. Na scenie pojawiły się liczne grupy dzieci i młodzieży z gminnych placówek oświatowych. Swoje umiejętności kabaretowe zaprezentowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Szczerbic, a wokalną gwiazdą wieczoru był zespół Singers.
Goście dostroili się do tego radosnego Bożo Narodzeniowego klimatu, i tłumnie zjawili się na hali Ośrodka Kultury. (fot. J. Kawulok)

 

OG-BR.0002.11.2015

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) zwołuje na dzień 17.12.2015 r. o godz. 15:30 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury w Czernicy, przy ulicy Wolności 39.

 

Więcej

jarmark bozonarodzeniowy

mikolaj

Barbórka 2015

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni