utopek prawi

Gaszowice, dnia 18.06.2019 r.

BR.0002.6.2019

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuje na dzień 27.06.2019 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 maja 2019 r.

4.Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.

6.Współpraca Gminy Gaszowice z Powiatem Rybnickim, okolicznymi gminami oraz współpraca zagraniczna.

7.Informacja na temat wykorzystania obiektów sportowych w Gminie Gaszowice.

8.Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:

  • a)podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023;
  • b)podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;
  • c)podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Gaszowice z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Gaszowice;
  • d)podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu;
  • e)podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok;
  • f)podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2019 i na lata następne.

9.Wolne wnioski i informacje.

10.Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady

Gminy Gaszowice

mgr Krzysztof Lorek

 

Pliki do pobrania

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym prowadzonym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie LYSKOR.

Celem badania jest ocena wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru naszej LGD, a uzyskane wyniki będę podstawą do dostosowania jej zapisów do potrzeb mieszkańców. Ankieta jest anonimowa, a zebrane informacje będą udostępniane jedynie w postaci zbiorczej i wykorzystywane do monitorowania i ewaluacji działalności LGD Stowarzyszenia LYSKOR oraz wdrażania LSR.

Informujemy, że termin na wypełnienie ankiety dot. Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność został przedłużony do dnia 16 czerwca 2019 r. Wypełnienie ankiety zajmuje niespełna 5 minut.

Dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie.

Ankieta –> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRQfi-R_cAy2c93XzXv-cOWOtUSsviOtx0pQ8NWPVIOsz2dg/viewform

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni