8122019

Gaszowice, dnia 20.11.2019 r.

BR.0002.11.2019

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)
zwołuje na dzień 28.11.2019 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice
w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 31 października 2019 r.

4.Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.

6.Omówienie projektu budżetu gminy na 2020 rok.

7.Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:

a)podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia według właściwości;

b)podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gaszowicach stanowiącą własność Gminy Gaszowice;

c)podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2020;

d)podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020;

e)podjęcie uchwały w sprawie stawki opłaty targowej w gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2020 roku;

f)podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gaszowice lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg;

g)podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok;

h)podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2019 i na lata następne;

i)podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstuuchwały w sprawie statutu Gminy Gaszowice;

j)podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Gaszowice;

k)podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – trwają konsultacje projektu uchwały do dnia 20.11.2019 r.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Gaszowice

mgr Krzysztof Lorek

Pliki do pobrania


DLACZEGO WARTO?
Projekt zakłada aktywizację społeczno-zawodową, w ramach której przewidziano m.in.:
• spotkania animacyjne oraz wizyty studyjne – poznanie dobrych praktyk,
• działania o charakterze środowiskowym – organizacja wydarzeń lokalnych zgodnie z oczekiwaniami uczestniczek,
• ścieżkę zawodową, w tym:
– opracowanie Indywidualnego Planu Działania z doradcą zawodowym,
– kursy i szkolenia zawodowe,
– organizację staży zawodowych.

Zapewniamy opiekę nad dziećmi.

Uczestniczki na większość zadań projektowych będą miały bezpośredni wpływ – razem określimy, jakie działania będziecie podejmować.

DLA KOGO?
Projekt realizowany będzie na obszarze LGD LYSKOR tj. gminy: Lyski, Kornowac, Gaszowice, Jejkowice, Pszów. Do udziału w pierwszej kolejności zapraszamy kobiety niepracujące, chcące nabyć nowe umiejętności i kwalifikacje, spędzić ciekawie czas.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?
Szczegółowe informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia LYSKOR osobiście lub telefonicznie pod nr 32 440 76 01 – od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-15:30.

Udział w projekcie jest bezpłatny!Spotkanie informacyjne

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni