dotyczy otwartego konkursu ofert w roku 2018 na realizację zadań publicznych w dziedzinie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018

Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 16.01.2018r. został ogłoszony konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018. W celu  ofert powołana zostanie Komisja Konkursowa , w skład której wejdą przedstawiciele Wójta Gminy oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe.

W związku z tym zaprasza się organizacje działające na terenie naszej Gminy do zgłaszania chętnych przedstawicieli do prac w Komisji.                        

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu nie przysługuje zwrot kosztów podróży.                    
 

Wymogi formalne dla kandydatów:


a)  obywatele RP korzystający z pełni praw publicznych,   

b)  osoby niereprezentujące organizacji lub podmiotów biorących udział konkursie ,

c)  osoby niepozostające wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

d)  osoby akceptujące warunki uczestnictwa w pracach Komisji  na zasadach nieodpłatności.

Zadania komisji konkursowej:   

a)   ocena formalna i merytoryczna ofert z uwzględnieniem określonych kryteriów,

b)   proponowanie przyjęcia lub odrzucenia ofert,

c)   proponowanie podziału środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami.

W przypadku gdy:

a)   żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub

b)   wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub

c)   powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy,

Komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Zgłoszenie na załączonym formularzu należy złożyć do 31 stycznia 2018r. w sekretariacie Urzędu Gminy.

Formularz zgłoszeniowy

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni