dotyczy otwartego konkursu ofert w roku 2018 na realizację zadań publicznych w dziedzinie:
- wypoczynku dzieci i młodzieży

Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 15.03.2018r. został ogłoszony konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie wypoczynku dzieci i młodzieży. W celu ofert powołana zostanie Komisja Konkursowa , w skład której wejdą przedstawiciele Wójta Gminy oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe.

W związku z tym zaprasza się organizacje działające na terenie naszej Gminy do zgłaszania chętnych przedstawicieli do prac w Komisji.                       

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu nie przysługuje zwrot kosztów podróży.                    

Wymogi formalne dla kandydatów:

a) obywatele RP korzystający z pełni praw publicznych, 
b) osoby niereprezentujące organizacji lub podmiotów biorących udział konkursie,
c) osoby niepozostające wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
d) osoby akceptujące warunki uczestnictwa w pracach Komisji na zasadach nieodpłatności.

Zadania komisji konkursowej:   

  1. ocena formalna i merytoryczna ofert z uwzględnieniem określonych kryteriów,
  2. proponowanie przyjęcia lub odrzucenia ofert,
  3. proponowanie podziału środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami.

W przypadku gdy:

  1. żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub
  2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub
  3. powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy,

Komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Zgłoszenie na załączonym formularzu należy złożyć do 28.03.2018r. w sekretariacie Urzędu Gminy.

Formularz zgłoszeniowy

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni