Wójt Gminy Gaszowice z dniem dzisiejszym ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2019.

Szczegóły dotyczące zasad konkursu oraz wzór oferty znajdują się poniżej.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert.

Wzór oferty.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie:
- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2019.

            Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 29 listopada br. został ogłoszony konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W celu oceny ofert powołana zostanie Komisja Konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele Wójta Gminy oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe.

W związku z tym zaprasza się organizacje działające na terenie naszej Gminy, do zgłaszania chętnych przedstawicieli do prac w Komisji.                       

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu nie przysługuje zwrot kosztów podróży.                   

Wymogi formalne dla kandydatów:

  1. obywatele RP korzystający z pełni praw publicznych,   
  2. osoby niereprezentujące organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie,
  3. osoby niepozostające wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
  4. osoby akceptujące warunki uczestnictwa w pracach Komisji na zasadach nieodpłatności.

Zadania Komisji Konkursowej:   

  1. ocena formalna i merytoryczna ofert z uwzględnieniem określonych kryteriów,
  2. proponowanie przyjęcia lub odrzucenia ofert,
  3. proponowanie podziału środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami.

W przypadku gdy:

  1. żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub
  2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub
  3. powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy,

Komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Zgłoszenie na załączonym formularzu należy złożyć do 18 grudnia 2018 r. w Kancelarii Urzędu Gminy.

 

Formularz zgłoszeniowy

 

                                                                                         Gaszowice, dnia 31.12.2018 r.

 

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2019

 

 

               Wójt Gminy Gaszowice informuje, że do realizacji zadania publicznego pn.: „ Organizacja i prowadzenie Świetlicy Praktyczno- Integracyjnej w Gaszowicach w 2019 roku” , została wybrana oferta złożona przez Stowarzyszenie SUMINA na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska uzyskując dotację w kwocie 130.000,00 zł.

 

 

 

 

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni