Wójt Gminy Gaszowice z dniem dzisiejszym ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2017.
Szczegóły dotyczące zasad konkursu oraz wzór oferty znajdują się poniżej.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert
Wzór oferty
Zarządzenie w sprawie korekty kosztorysu – obowiązuje w momencie przydzielenia dotacji w wysokości inne niż wnioskowana

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2017.
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 20 stycznia br. został ogłoszony konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2017. W celu oceny ofert powołana zostanie Komisja Konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele Wójta Gminy oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe.

W związku z tym zaprasza się organizacje działające na terenie naszej Gminy, do zgłaszania chętnych przedstawicieli do prac w Komisji.

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Wymogi formalne dla kandydatów:
a) obywatele RP korzystający z pełni praw publicznych,    
b) osoby niereprezentujące organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie,
c) osoby niepozostające wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
d) osoby akceptujące warunki uczestnictwa w pracach Komisji na zasadach nieodpłatności.

Zadania Komisji Konkursowej:    
a) ocena formalna i merytoryczna ofert z uwzględnieniem określonych kryteriów,
b) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia ofert,
c) proponowanie podziału środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami.

W przypadku gdy:
a) żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub
b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub
c) powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy,
Komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Zgłoszenie na załączonym formularzu należy złożyć do 03 lutego 2017r. w sekretariacie Urzędu Gminy.

Formularz zgłoszeniowy

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2017

Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w toku procedury konkursowej na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2017, zostały udzielone dotacje dla następujących pomiotów:

Nazwa organizacji Nazwa zadania Wysokość dotacji
Towarzystwo Śpiewacze Bel Canto Tak śpiewamy my - chórzyści 8 500,00
Stowarzyszeniem Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Sołectwa Piece – ISKRA Z pamięcią ku przyszłości 4 900,00
Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz Moje 7 wieków 4 900,00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Komenda Hufca Ziemi Rybnickiej Harcerska Służba 2 700,00

 

 

 

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni