Wójt Gminy Gaszowice z dniem dzisiejszym ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016. Szczegóły dotyczące zasad konkursu oraz wzory dokumentacji znajdują się poniżej.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert
Wzór oferty

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ
dotyczy otwartego konkursu ofert w roku 2016 na realizację zadań publicznych w dziedzinie: - wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 19.11.2015r. został ogłoszony konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspiranianabór członków Komisji Konkursowej dokonującej oceny ofert złożonych w powyższym konkursie.
W związku z tym zaprasza się organizacje pozarządowe działające na terenie naszej Gminy do zgłaszania swoich przedstawicieli, którzy chcieliby wziąć udział w pracach Komisji.


Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.


W skład komisji konkursowych wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub  podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez podmioty biorące udział w konkursie.
Kandydaci na członków Komisji muszą spełniać poniższe kryteria:
a)  obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
b)    nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
c)    nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
d)    akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.


Zadania komisji konkursowej:    
a)    ocena formalna i merytoryczna ofert z uwzględnieniem określonych kryteriów,
b)    proponowanie przyjęcia lub odrzucenia ofert,
c)    proponowanie podziału środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami.


W przypadku gdy:
a)    żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub
b)    wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub
c)    powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy,
komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.


Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych upływa z dniem 02 grudnia 2015r. Zgłoszenie na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy.


Formularz zgłoszeniowy

 

WYNIKI KONKURSU – WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ 2016

Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w toku procedury konkursowej do realizacji zadania w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej została wybrana oferta Stowarzyszenia SUMINA na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska.
Kwota przyznanej dotacji – 100 000,00 zł.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni