Wójt Gminy Gaszowice z dniem dzisiejszym ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań
w wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2018

           
Szczegóły dotyczące zasad konkursu oraz wzór oferty znajdują się poniżej.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert

Wzór oferty

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni