OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

dotyczy konkursu wniosków na wykonywanie zadań z zakresu sportu w roku 2018

(w ramach III edycji konkursowej)

Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 24 sierpnia 2018 r. został ogłoszony konkurs na wykonywanie zadań z zakresu sportu w roku 2018 (w ramach III edycji konkursowej). W celu oceny wniosków powołana zostanie Komisja Konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele Wójta Gminy oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe.

W związku z tym zaprasza się organizacje działające na terenie naszej Gminy, do zgłaszania chętnych przedstawicieli do prac w Komisji.

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Wymogi formalne dla kandydatów:

a) obywatele RP korzystający z pełni praw publicznych,    b) osoby niereprezentujące organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie,c) osoby niepozostające wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,d) osoby akceptujące warunki uczestnictwa w pracach Komisji na zasadach nieodpłatności.

Zadania Komisji Konkursowej:

ocena formalna i merytoryczna wniosków z uwzględnieniem określonych kryteriów, proponowanie przyjęcia lub odrzucenia wniosków, proponowanie podziału środków finansowych pomiędzy wybranymi organizacjami.

W przypadku gdy:

żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy,

Komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Zgłoszenie na załączonym formularzu należy złożyć do 31.08. 2018 r. w kancelarii Urzędu Gminy.

Formularz zgłoszeniowy

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni