Gmina Gaszowice przystępuje do realizacji programu współpracy na rok 2018
z organizacjami działającymi na terenie gminy w celu efektywnego zaspakajania potrzeb społecznych oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

Informacje udzielone przez organizacje ułatwią przygotowanie projektu programu, który w późniejszym okresie zostanie poddany do konsultacji.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni