Wycinka drzew i krzewów po zmianach od 1 stycznia 2017 r.


W dniu 16 grudnia 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach.


Najważniejsza zmiana zakłada zniesienie wymogu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Zmiany w ustawie wprowadzają również wyłączenie uzyskania zezwolenia w stosunku do drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Według nowych zapisów ustawy, jeśli nie prowadzimy działalności gospodarczej, możemy bez żadnych obaw usuwać drzewa lub krzewy, które znajdują się na naszej działce – prywatnej posesji.


Inaczej będzie, gdy, zdecydujemy się na usunięcie drzew ze swojej działki, a w miejscu tym planujemy budowę obiektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub usunięcie związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej. W takiej sytuacji nadal konieczne jest uzyskanie zezwolenia.


Poniżej przedstawiamy ustawowy katalog zwolnień z uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew.
Nie potrzebujesz zezwolenia, gdy chcesz wyciąć:
1) krzew albo krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m2;


2) krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;


3) drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;


3a) drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;


3b) drzewa lub krzewy usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;


4) drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;


5) drzewa lub krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;


6) drzewa lub krzewy usuwane w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;


7) drzewa lub krzewy usuwane na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;


8) drzewa lub krzewy, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;


9) drzewa lub krzewy stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;


10) drzewa lub krzewy usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;


11) drzewa lub krzewy usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;


12) drzewa lub krzewy usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;


13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;


14) drzewa lub krzewy stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;


15) drzewa lub krzewy należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

We wszystkich pozostałych sytuacjach musisz dostać zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów.


Jeśli nie masz pewności, czy na określony krzew lub drzewo musisz dostać zezwolenie na wycięcie - złóż wniosek. Urzędnik oceni, czy musisz dostać zezwolenie na wycięcie tego krzewu lub drzewa, czy możesz go wyciąć bez zezwolenia.

 

Plantacja to uprawa drzew lub krzewów o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha, założona w celu produkcyjnym.


Krzew to wieloletnia roślina, która rozgałęzia się na wiele zdrewniałych pędów. Nie ma pnia ani korony.


Kto może złożyć wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów


Każdy, kto jest posiadaczem działki, na której znajdują się drzewa i krzewy. Posiadaczem może być właściciel działki albo inna osoba, która zarządza działką (na przykład najemca, dzierżawca, użytkownik wieczysty albo osoba, która ma inne prawo do zarządzania działką).
Wniosek może złożyć również właściciel urządzeń przesyłowych (na przykład linii energetycznych), wówczas nie musi on załączać zgody właściciela. Urząd poinformuje właściciela działki, że dostał taki wniosek.
Wniosek możesz złożyć osobiście albo może to za Ciebie zrobić pełnomocnik.


Co musisz zrobić


Zmierz dokładnie obwód drzew, które chcesz wyciąć, i określ ich gatunek. Obwód pnia zmierz na wysokości 130 cm od ziemi. Jeśli tej wysokości drzewo ma kilka pni, zmierz obwód każdego z nich, a jeżeli nie posiada pnia (np. jest to niskie rozłożyste drzewo) zmierz obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa. W przypadku krzewów zmierz powierzchnię, jaką zajmują, i określ ich gatunek.
Przygotuj mapkę, własnoręczny rysunek albo plan zagospodarowania działki lub terenu, jeśli jest wymagany zgodnie z Prawem budowlanym. Zaznacz drzewa i krzewy oraz granicę działki, budynków oraz innych obiektów (na przykład altanki, czy śmietnika), które istnieją lub dopiero powstaną na Twojej działce.
Napisz wniosek i przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Złóż wniosek wraz z innymi dokumentami w urzędzie gminy.
Czekaj na wizytę urzędnika. Urzędnik przyjedzie na Twoją działkę i samodzielnie zmierzy wszystkie drzewa i krzewy, które chcesz wyciąć. Potwierdzi w ten sposób informacje, które zostały wpisane we wniosku. Sprawdzi również, czy na drzewie lub krzewie nie znajdują się chronione gatunki, na przykład ptaki w gniazdach.
Czekaj na zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów.

Wniosek możesz:

 • złożyć bezpośrednio w urzędzie,
 • wysłać pocztą,
 • wysłać za pomocą platformy ePUAP - jeśli masz profil zaufany na platformie ePUAP albo bezpieczny podpis elektroniczny - jeśli urząd przyjmuje wnioski za pomocą platformy ePUAP.

Usługa jest bezpłatna. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wycinka drzew lub krzewów wynika z prowadzenia działalności gospodarczej. Informację, ile wynosi opłata, dostaniesz w zezwoleniu na wycięcie drzew i krzewów.


Co musisz przygotować


Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów na własnej nieruchomości. Możesz wykorzystać przygotowany Wzór Wniosku.


Jeśli nie chcesz korzystać z przygotowanego wzoru, wniosek napisz samodzielnie. Pamiętaj, żeby we wniosku napisać:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę właściciela nieruchomości lub urządzeń przesyłowych,
 • listę drzew i krzewów, które chcesz wyciąć, wraz z gatunkiem (na przykład cis pospolity) oraz obwodem pnia drzew,
 • adres lub numer działki ewidencyjnej,
 • wielkość powierzchni, z której chcesz wyciąć krzewy,
 • dlaczego chcesz wyciąć drzewa i krzewy (na przykład chcesz założyć sad, będziesz budować parking przy firmie),
 • termin, w którym planujesz wyciąć drzewa i krzewy. Od terminu, który podasz we wniosku zależy do kiedy ważne będzie pozwolenie. Pamiętaj, że urzędnik weźmie również pod uwagę, czy termin, który wskażesz, nie wypada w okresie lęgowym (gdy wykluwają się ptaki).
 • własnoręczny rysunek, mapka albo projekt zagospodarowania działki lub terenu, na którym:
  • wskażesz drzewa i krzewy do wycięcia,
  • zaznaczysz granice działki,
  • zaznaczysz budynki i inne budowle, które obecnie znajdują się na działce lub które planujesz zbudować,
 • projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia - jeśli planujesz to zrobić. Projekt możesz zrobić w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, jeśli jest wymagany, bo na przykład realizujesz inwestycję na podstawie pozwolenia na budowę. Pamiętaj, aby w projekcie wskazać:
  • liczbę, gatunki lub odmiany drzew lub krzewów,
  • miejsce i termin nasadzeń zastępczych lub przesadzania.
 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością (na przykład właściciel, użytkownik wieczysty, dzierżawca) lub o prawie własności urządzeń przesyłowych,
 • oświadczenie właściciela działki, że zgadza się na wycięcie drzew i krzewów - tylko jeśli nie jesteś właścicielem działki lub użytkownikiem wieczystym (na przykład jesteś dzierżawcą). Wiele urzędów ma własne wzory takich oświadczeń. Dlatego skontaktuj się z urzędem i zapytaj, czy mają wzór oświadczenia. Jeśli urząd nie ma takiego wzoru, właściciel musi napisać takie oświadczenie samodzielnie,
 • oświadczenie o udostępnieniu informacji o planowanej wycince mieszkańcom – dotyczy wyłącznie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Uwagi mogą być zgłaszane przez mieszkańców przynajmniej przez 30 dni,
 • wymagane decyzje i postanowienia wydawane w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 • zezwolenie Generalnego lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w stosunku do gatunków chronionych, np. na zniszczenie porostów chronionych rosnących na drzewie, czy płoszenie ptaków w okresie lęgowym – jeżeli zostało wydane.

 

Termin realizacji


Do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych procedura może przedłużyć się do 60 dni. Warto złożyć wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem.
Urzędnik skontaktuje się z Tobą i umówicie się na wizytę na Twojej działce, by urzędnik samodzielnie zmierzył drzewa i krzewy.
Jeśli nie dostaniesz zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów - dostaniesz decyzję odmowną, możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złóż w urzędzie, który wydał decyzję odmowną. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji odmownej.

 

Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Załącznik do ustawy. Część III ust. 44 - zwolnienia pkt 6 oraz część IV (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. Nr 228 poz. 2306, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz. U. Nr 210, poz. 1260).

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni