Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 07.12.2018 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 20203.

Konsultacje są prowadzone w dniach od 07.12.2018 r. do 11.12.2018 r.

Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projekty uchwał zostały uregulowane w drodze zarządzenia nr W.0050.215.2018  Wójta Gminy Gaszowice z dnia 6 grudnia 2018 r.

Dużym udogodnieniem, będzie jeżeli zgłoszone uwagi zawierać będą następujące informacje:
- stan pierwotny danego zapisu,
- sugerowana zmiana lub uzupełnienie,
- uzasadnienie wprowadzenia zmiany.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni