Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z w dniach od 21.08.2017 r. do 25.08.2017 r. trwały konsultacje następujących projektów uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gaszowice;
2) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W wyżej wskazanym okresie nie wpłynęły żadne uwagi/opinie do przedstawionych projektów uchwał.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni