Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 06.10.2016 r. ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Gaszowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

Program ten określa ramy oraz zasady współpracy Gminy Gaszowice z organizacjami pozarządowymi, a także wskazuje dziedziny w których ta współpraca będzie prowadzona.

Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz umożliwienie zgłaszania uwag do przedmiotowego projektu.

Konsultacje odbędą się w okresie od 06–11 października 2016 r., a uwagi można zgłaszać w formie pisemnej na formularzu zgłaszania opinii. Projekt uchwały udostępniony został na stronie internetowej Gminy www.gaszowice.pl, wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz rozesłany do organizacji działających na terenie Gminy.

Wszelkie uwagi oraz opinie złożone w trybie wskazanym w niniejszej informacji zostaną rozpatrzone, a wyniki konsultacji zostaną zamieszczona na stronie internetowej.

 

Informacja o przeprowadzonych konstultacjach - zobacz

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni