W dniach od 04.02.2016 r. do 09.02.2016 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji następujące projekty uchwał:

1) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,
2) w sprawie ustalania ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
3) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

We wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionych projektów uchwał.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni