W dniach od 06.11.2017 r. do 09.11.2017 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekty uchwał w sprawie:

a) stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2018,

b) wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018,

c) określenia wysokości rocznej opłaty od posiadania psów w Gminie Gaszowice oraz
zarządzenia jej poboru przez inkasentów, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso w 2018 roku

d) stawki opłaty targowej w Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez
inkasentów, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso w 2018 roku,

e) określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości,

f) określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku rolnego,

g) określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku leśnego,

h) określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości,

i) określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny,

j) określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny,

W w/w okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionych projektów uchwał.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni