Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 4.06.2018 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe. Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projekt uchwały został uregulowany w drodze Zarządzenia nr W.0050.94.2018 Wójta Gminy Gaszowice z dnia 4 czerwca 2018 r.

Dużym udogodnieniem będzie, jeżeli zgłoszone uwagi zawierać będą następujące informacje:

- stan pierwotny danego zapisu,

- sugerowana zmiana lub uzupełnienie,

- uzasadnienie wprowadzenia zmiany.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni