W dniach od 27.02.2017 r. do 07.03.2017 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr OG-BR.0007.4.18.2012 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

We wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni