W dniach od 13.05.2016 r. do 17.05.2016 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
We wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni