Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 07.11.2016 r. rozpoczynają się konsultacje projektów uchwał w sprawie:
a) zwolnień z podatku od nieruchomości,
b) stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2017,
c) wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017,
d) stawki opłaty targowej w Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2017 roku,
e) określenia wysokości rocznej opłaty od posiadania psów w Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2017 roku.
Konsultacje są prowadzone w dniach od 07.11.2016 r. do 10.11.2016 r.
Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projekty uchwał zostały uregulowane w drodze zarządzenia nr W.0050.152.2016 Wójta Gminy Gaszowice z dnia 4 listopada 2016 r.
Dużym udogodnieniem, będzie jeżeli zgłoszone uwagi zawierać będą następujące informacje:
- stan pierwotny danego zapisu,
- sugerowana zmiana lub uzupełnienie,
- uzasadnienie wprowadzenia zmiany.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni