Zgodnie z art.9e ust.2 USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH zakazuje się mieszania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych. Ponadto ustawa zabrania zbierania odpadów zmieszanych z odpadami, które należy zbierać selektywnie. Oznacza to, że do pojemnika zmieszanego nie możemy wrzucać traw, plastiku, puszek, papieru, szkła, odpadów budowlanych np. styropianu, dachówek czy gruzu, korzeni drzew, kamieni, popiołu, ziemi, a także odpadów niebezpiecznych. Do pojemnika zmieszanego wrzucamy tylko te odpady których nie można posegregować np. stłuczone szkło, odpady higieniczne, odpady pochodzące z kuchni m.in. obierki z warzyw, skorupki z jajek czy papierki po maśle.

Gminy powinny zapewnić pozyskanie surowców o jak najlepszej jakości, ale bez nadmiernych obciążeń dla mieszkańców i środowiska (np. zużycie wody do mycia określonych rodzajów odpadów). Optymalnym sposobem segregowania odpadów jest odseparowanie w oddzielnych pojemnikach (workach) następujących frakcji odpadów:


1. WOREK NIEBIESKI - papier to m.in.: opakowania z papieru lub tektury, gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy.
Nie powinno się wrzucać do papieru: papier powlekany folią i kalkę, kartony po mleku i napojach, pieluchy jednorazowe i podpaski, pampersy i podkładki, worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapety, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

2. WOREK ŻÓŁTY - tworzywa sztuczne i metale to m.in.: butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.), opakowania po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie, plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, puszki po napojach, sokach, puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy), złom żelazny i metale kolorowe, metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, folia aluminiowa, kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe.
Nie powinno się wrzucać do tworzyw sztucznych i metali: Strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne, odpady budowlane i rozbiórkowe, nie opróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, styropian z opakowań sprzętu rtv i agd, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.

3. WOREK ZIELONY - szkło kolorowe to m.in.: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach.
Nie powinno się wrzucać do szkła: szkło stołowe – żaroodporne, ceramika, doniczki, znicze z zawartością wosku, żarówki i świetlówki, szkło kryształowe, reflektory, nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach, termometry i strzykawki, monitory i lampy telewizyjne, szyby okienne i zbrojone, szyby samochodowe, lustra i witraże, fajans i porcelana, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

4. WOREK BIAŁY - szkło bezbarwne to m.in.: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach.
Nie powinno się wrzucać do szkła: szkło stołowe – żaroodporne, ceramika, doniczki, znicze z zawartością wosku, żarówki i świetlówki, szkło kryształowe, reflektory, nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach, termometry i strzykawki, monitory i lampy telewizyjne, szyby okienne i zbrojone, szyby samochodowe, lustra i witraże, fajans i porcelana, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

5. WOREK BRĄZOWY - odpady „zielone” - roślinne to m.in.: gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty i skoszona trawa, trociny i kora drzew.
Nie powinno się wrzucać do odpadów „zielonych” - roślinnych: kości zwierząt, mięso i padlina zwierząt, olej jadalny, drewno impregnowane, płyty wiórowe i MDF, leki, odchody zwierząt, popiół z węgla kamiennego, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Zabrania się wyrzucania odpadów niebezpiecznych do pojemników na śmieci.


Pozostałe odpady (za wyjątkiem popiołów) trafią do pojemnika na odpady zmieszane.


Niezwykle istotnym uzupełnieniem systemu jest punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który ma zapewniać odbieranie od mieszkańców odpadów, które są problematyczne i których zbieranie „u źródła” nie jest ekonomicznie i organizacyjnie uzasadnione.Punkt taki istnieje przy Zakładzie Obsługi Komunalnej w Gaszowicach przy ul.Rydułtowskiej 7 (za Ośrodkiem Kultury). Odpadami komunalnymi niebezpiecznymi, które mogą być przekazywane do punktu są:
- zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp., opony, odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.).

Ponadto dwa razy w roku w wyznaczonych terminach przeprowadzane są zbiórki:
- odpadów poremontowych i budowlanych (kontenery przy PSZOK-u),
- odpadów wielkogabarytowych np. meble, wyposażenie wnętrz, itp.,
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego np.pralki, lodówki, telewizory, komputery, kalkulatory, itp.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni