STAWKI OPŁAT
MIESIĘCZNE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH:
W przypadku segregowania odpadów - 10 zł/osoba.
W przypadku braku segregacji - 20 zł/osoba.
Osoby segregujące odpady płacą mniej od tych, którzy ich nie segregują. Ustawa nakazuje gminom, żeby naliczały opłaty za wywóz śmieci zgodnie z tą zasadą. Nie można jedynie zadeklarować sortowania, a wyrzucać wszystkich śmieci razem – firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako zmieszane odpady komunalne.


MIESIĘCZNE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH (NP. FIRM, SZKÓŁ, SKLEPÓW ITP.) PRZY OBOWIĄZKOWYCH DWÓCH WYWOZACH
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (tj. szkoły, sklepy) opłata będzie zależeć od liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tym przypadku przewidziano, że w pojemnik jest opróżniany jedno bądź dwukrotnie w zależności od złożonej deklaracji.

Pojemnik

Odpady segregowane

Odpady niesegregowane

80 l 16 zł 25 zł
110 l / 120 l 22 zł 35 zł
240 l 35 zł 50 zł
1100 l 170 zł 250 zł
5m3 780 zł 850 zł
7m3 800 zł 950 zł

 

CO Z KOSZEM?
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do jej wyposażenia w pojemnik na odpady zmieszane (kosz na śmieci) oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Jeśli aktualna liczba koszy na posesji będzie niewystarczająca również należy dokupić nowy pojemnik. Przedsiębiorca, który prowadzący działalność na terenie Gminy Gaszowice został zobowiązany do umożliwienia mieszkańcom zakupu lub dzierżawy kubłów.
Nie ma żadnych specjalnych wymogów dotyczących kubłów. Wszystkie typowe pojemniki o pojemnościach 110 l, 120 l, 240 l i 1100 l, które wyposażone są w zaczepy, są obsługiwane przez śmieciarki.

 

DEKLARACJA JEST OBOWIĄZKOWA
Jeśli z danej nieruchomości nie złożono deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie, to w tej sytuacji mieszkaniec naszej gminy zostanie z urzędu wezwany do złożenia takiej deklaracji. W ostateczności wysokość opłaty śmieciowej zostanie ustalona w drodze decyzji administracyjnej. Uzasadnione wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji również spowodują wydanie przez Wójta Gminy decyzji określającej wysokość opłaty. Ponoszenie opłaty śmieciowej jest obowiązkowe. Niezłożenie deklaracji jest karane tak samo, jak niedostarczenie zeznania podatkowego.

 

RÓŻNICE ILOŚCIOWE W DEKLARACJACH „ŚMIECIOWYCH”
W deklaracji należy ująć wszystkie osoby zamieszkujące daną nieruchomość. W przypadku różnicy pomiędzy ilością osób faktycznie zamieszkałych a zameldowanych powinno zostać złożone odpowiednie wyjaśnienie w deklaracji.

 

AKTUALIZACJA DEKLARACJI „ŚMIECIOWYCH”
Wszelkie zmiany danych, także te które mają wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (m.in. zmiany w ilości osób zamieszkałych na nieruchomości), należy zgłaszać w terminie 14 dni od ich powstania. UWAGA! Zmiana danych wymaga złożenia w Urzędzie Gminy nowej deklaracji.

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (link do Uchwały Rady Gminy, formularze do pobrania)

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (link do Uchwały Rady Gminy, formularze do pobrania)

PILNUJ HARMONOGRAMU !
Przypominamy, że wystawianie odpadów przy posesji należy dokonać w odpowiednim czasie wg. harmonogramu, w takie miejsca by były one widoczne i można było jednoznaczne stwierdzić, iż pochodzą z danej posesji.

 

LOKALIZACJA POJEMNIKA NA ŚMIECI
Aby usługa wywozu śmieci została zrealizowana należy pojemnik lub worek ze śmieciami wystawić w widocznym miejscu przed posesją do godziny 6.00 w dniu wywozu. Pracownicy firmy komunalnej nie mogą wchodzić na posesje, aby nie być posądzanym o jakiekolwiek zniszczenia, lub narażać się na pogryzienie przez psa. Rozwiązaniem ułatwiającym odbiór odpadów są boksy na pojemniki, do których 
jest dostęp od ulicy. Część osób 
ma na stałe wystawione pojemniki przy ogrodzeniach. Ponadto pojemnik nie
musi stać na chodniku czy ulicy, może być ustawiony np. w bramie w dniu wywozu.

 

INDYWIDUALNE NUMERY BANKOWE
Dla każdej deklaracji przypisany został indywidualny numer rachunku bankowego, na który właściciele nieruchomości mają obowiązek dokonywać wpłat. Obowiązuje system wpłat kwartalnych z możliwością dokonywania wpłat miesięcznych.

 

WNOSZENIE OPŁAT ZA ŚMIECI
Wpłaty za gospodarowanie odpadami należy wnosić na przyznany indywidualny rachunek bankowy. Termin wnoszenia opłat za dany kwartał upływa 20-go dnia ostatniego miesiąca kwartału. Bezpłatne dokonywanie wpłat możliwe jest w placówce Banku Spółdzielczego z Jastrzębia-Zdroju przy ul.Rydułtowskiej w Gaszowicach. Przy wpłatach można korzystać także z bankowości internetowej.
Gmina nie ma obowiązku przypominać nam o konieczności uregulowania opłat za „śmieci”. Należy samemu zadbać o to, by we wskazanym okresie pieniądze trafiły do gminy.

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW:
Za I kwartał do 20 marca danego roku,
Za II kwartał do 20 czerwca danego roku,
Za III kwartał do 20 września danego roku,
Za IV kwartał do 20 grudnia danego roku.


Dopuszcza się wnoszenie opłaty w ratach miesięcznych.

 

WŁAŚCIWA SEGREGACJA ODPADÓW
Pracownicy firmy odbierającej odpady mają prawo nie odbierać worków i pojemników, w których znajdują się niewłaściwie umieszczone/wysegregowane odpady. Przypominamy także o obowiązku związywania i właściwego zabezpieczania worków, w których wystawiane są przez mieszkańców odpady komunalne podczas odbioru.

 

SEGREGACJA ODPADÓW JEST OBOWIĄZKOWA
Przed wyrzuceniem:
• butelki plastikowe opróżnij, zgnieć i zakręć,
• puszki, kartony po mleku i sokach opróżnij i zgnieć,
• nie tłucz szkła przed wyrzuceniem,
• zdejmij nakrętki i pokrywki ze szklanych butelek i słoików,
• z papieru usuń zszywki i inne metalowe i plastikowe części,
• poskładaj kartony i tekturę,
• z odpadów biodegradowalnych możesz zrobić kompost.
Palenie śmieci w domowych piecach i kominkach jest zabronione. Pracownicy Urzędu Gminy mogą przeprowadzić kontrole prawidłowej segregacji śmieci.

 

PRZYDOMOWE KOMPOSTOWANIE ODPADÓW ORGANICZNYCH
Kompostowanie jest naturalną metodą unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów pochodzenia organicznego. Pozwala ono włączyć materię z powrotem do krążenia w ekosystemie, rozwiązując tym samym, przynajmniej częściowo, problem rosnącej ilości odpadów komunalnych, ich składowania i likwidacji.
Co możemy kompostować: odpady kuchenne, fusy, resztki roślinne, chwasty, resztki warzyw i owoców, odpady z pielęgnacji terenów zielonych, liście i skoszoną trawę, korę drzew, trociny, drobne gałęzie, popiół drzewny, skorupki jaj, niezadrukowany papier, gnojówkę, obornik, krowieniec.
Czego nie kompostujemy: materiałów niedostatecznie rozdrobnionych, materiałów skażonych metalami ciężkimi, roślin skażonych chorobami grzybowymi, bakteriami i wirusami, związków wapnia.
Kompostowanie przydomowe można prowadzić w różny sposób. Tradycyjnie, materiały do kompostowania układa się w pryzmach, tworząc warstwy kompostu przegradzane ziemią, zapewniając dopływ powietrza i przewracając go co jakiś czas.

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE TO:
- meble ( w tym drewniane, tapicerowane) dywany, wykładziny, wózki dziecięce, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp. Odpady wielkogabarytowe wymagają czynności demontażowych, które pozwolą na wydzielenie z nich części przydatnych do recyklingu oraz usunięcie elementów niebezpiecznych. Podczas demontażu następuje również zmniejszenie objętości odpadów przed ich składowaniem na składowisku odpadów.
Do odpadów wielkogabarytowych nie należą:
wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety, jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.
ODPADY BUDOWLANE TO:
- deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety, gruz ceglany, tynkarski, betonowy, drewno z rozbiórki, płyty kartonowo-gipsowe, szkło okienne, drzwiowe, stolarka okienna i drzwiowa, , odpady instalacyjne oraz wszystkie inne frakcje odpadowe powstałe w trakcie prac remontowych, budowlanych czy rozbiórkowych.
Do w/w odpadów nie zaliczamy odpadów niebezpiecznych lub odpadów zawierających substancje niebezpieczne.

 

NOWY PRZEDSIĘBIORCA ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE
W związku z zakończeniem procedury przetargowej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gaszowice, przedsiębiorcą, który od 1 kwietnia 2015 roku będzie świadczył usługi wywozu śmieci z terenu Naszej Gminy, będzie firma REMONDIS Gliwice Sp. z o.o.

 

ZMIANY W SYSTEMIE ZBIERANIA ODPADÓW - 2015
W kwietniu 2015 roku weszły w życie zmiany wprowadzone nowym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Najważniejsza zmiana dotyczy wprowadzenia selektywnego zbierania popiołów. W ramach rozstrzygniętego przetargu, firma dostarczyła na każdą posesję 240 l pojemnik, oznaczony literą „P”, który służy do zbierania tylko i wyłącznie popiołu, a jego wywóz będzie realizowany zgodnie z harmonogramem.
Popioły będą selektywnie zbierane w miesiącach grzewczych tj. od września do maja.
Kolejna wprowadzona zmiana dotyczy odpadów zielonych. Od bieżącego sezonu wegetacyjnego, pojemniki/worki do zbierania odpadów biodegradawalnych (np. trawy) pochodzących z ogrodów nie będą dostarczane bezpłatnie. Zakup worków w kolorystyce brązowej będzie należał do właściciela nieruchomości, jednocześnie zniesiono uprzednie limity na odbiór konkretnej ilości worków na odpady zielone.
Pozostałe worki do prowadzenia segregacji tj. żółty, zielony, biały i niebieski będą w dalszym ciągu bezpłatne i będą dostarczane na zasadzie wymiany w dniu wywozu.
Jeśli mieszkańcom zabrakło worków w danym kolorze, to w worki można się zaopatrzyć w siedzibie Zakładu Obsługi Komunalnej w Gaszowicach. Pomimo zmiany firmy odbierającej śmieci, w dalszym ciągu można korzystać z worków do prowadzenia segregacji, które zostały przekazane przez firmę Naprzód.

 

BRAK TERMINOWEGO ODBIORU ODPADÓW

Właściciele nieruchomości mają prawo zgłaszania Wójtowi Gminy Gaszowice niewłaściwego wykonywania usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt w terminie 7 dni od stwierdzenia takiego zdarzenia. Zgłoszenia, dokonuje właściciel nieruchomości w formie pisemnej na adres siedziby Urzędu Gminy Gaszowice tj. ul.Rydułtowska 2 w Gaszowicach lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. które powinno zawierać oznaczenie dokonującego zgłoszenie oraz podpis.
Zgłoszenia dokonane po terminie oraz anonimowe nie będą rozpatrywane, z zastrzeżeniem przypadków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W przypadkach dokonania zgłoszenia w formie pisemnej za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe o zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data nadania przesyłki zawierającej zgłoszenie.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni