PWiK Rybnik informuje, że w nocy z 27.09 na 28.09.2018R. wystąpi brak wody w godzinach 23:00 do 5:00 z powodu prac na sieci wodociągowej GPW S.A.

Przerwa w dostawach wody dotyczy następujących obszarów:

1. GMINA GASZOWICE,

2. RYBNIK UL. GROTA - ROWECKIEGO, KRZYWOUSTEGO, CIENISTA, GARBOCZE, KWIOTKA, RACIBORSKA (OD NR 202 DO NR 257).

 

Link: http://www.pwik-rybnik.pl/planowane-przerwy-w-dostawie-wody.html

Gaszowice, dnia 18.09.2018 r.

OG-BR.0002.9.2018

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z poźn.zm.) zwołuje na dzień 27.09.2018 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 sierpnia 2018 r.

4.Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.

6. Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych, Zdrowia i Młodzieży.

7.Sprawozdanie z prac Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Finansów.

8.Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku.

9.Informacja o pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków unijnych.

10.Analiza proponowanych stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2019 rok.

11.Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:

a)podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w miejscowości Czernica;

b)podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania publicznego - udzielenie schronienia bezdomnym mieszkańcom gminy Gaszowice w Ogrzewalni prowadzonej przez Miasto Rydułtowy;

c)podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Gaszowice;

d)podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok;

e)podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 i na lata następne;

12.Wolne wnioski i informacje.

13.Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.

14.Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Pliki do pobrania

Zapraszamy dużych i małych w niedzielę do czernickiego zameczku na rodzinne spotkanie z teatrem :) Poznacie Helcię i jej znajomych oraz dowiecie się, jak się mieszko na ślonskim familoku :).

Obowiązuje rezerwacja miejsc. Do każdej rezerwacji - słodki prezent dla małego widza od Kawiarnia Rothówka :)

Rezerwacje: 694 940 511 lub 664 173 856

zatańcz z nami 1

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni