Informujemy, o ogłoszonych przez Stowarzyszenie LYSKOR naborach
wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2.„Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego Programem RozwojuObszarów Wiejskich na lata
2014-2020.

Termin naborów wniosków to: 29 maj 2018 r. - 12 czerwiec 2018 r.( do
godz.12:00)

Więcej informacji na stronie: www.lyskor.pl

Gaszowice, dnia 11.05.2018 r.


OG-BR.0002.5.2018

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póżn.zm.) zwołuje na dzień 24.05.2018 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

Prządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 kwietnia 2018 r.
4. Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.
6. Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych, Zdrowia i Młodzieży.
7. Sprawozdanie z prac Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Finansów.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2017, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy oraz udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium;
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2017,
b) zapoznanie się z wnioskiem wraz z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gaszowice w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2017,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gaszowice,
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gaszowice za 2017 rok,
e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gaszowice za 2017 rok.
9. Rozpatrzenie pozostałych projektów uchwał i ich podjęcie:
a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok;
b) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 i na lata następne;
c) podjęcie uchwały w sprawie przekazania do uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.
12. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

>>>Projekty uchwał <<<

W dniu 15 maja 2018 r. w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa, dotyczące możliwości budowy sieci gazowej na obszarze Gminy Gaszowice, a w szczególności w miejscowościach Gaszowice i Piece. Podczas spotkania mieszkańcy otrzymali informację, że budowa sieci jest uzależniona od zapotrzebowania na gaz ziemny. Zapotrzebowanie to zostanie określone na podstawie ankiet jakie zostaną złożone do PSG.

Formularze ankiet dostępne są w Urzędzie Gminy Gaszowice, a także w wersji elektronicznej (poniżej):

Ankieta PSG

Zachęcamy szczególnie mieszkańców sołectw Gaszowice i Piece (zarówno osoby prywatne jak i przedsiębiorców) do wypełniania ankiet.

Wypełnione ankiety można składać osobiście w Urzędzie Gminy Gaszowice lub drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo pocztą na adres Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu 41-800 Zabrze ul.Szczęść Boże 11 w terminie do końca czerwca br.

Poniżej przedstawiamy przykładowe wypełnione ankiety.

Wzór 1 - dotyczy gospodarstw

wzór ankiety gospodarstwo domowe 1

Wzór 2 - dla podmiotów gospodarczych i innych podmiotów

wzór ankiety handel usługi inne

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni