Gaszowice, dnia 14.12.2017 r.

 

OG-BR.0002.12.2017

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuje na dzień 28.12.2017 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 7.

Prządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 listopada 2017 r.

4.Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.

6. Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych, Zdrowia i Młodzieży.

7.Sprawozdanie z prac Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Finansów.

8.Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:

a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gaszowice na rok 2018;

b) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gaszowice na rok 2018;

c) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Gaszowice na rok 2018;

d) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017;

e) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017 i na lata następne;

f) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018:

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

- przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy,

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,

- stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków Komisji,

- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej;

g) podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 i na lata następne.

9.Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gaszowice.

10.Wolne wnioski i informacje.

11.Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.

12.Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

projekt 2018

Gmina Gaszowice opracowała projekt pn. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Gaszowice na rok 2018” i zaprasza organizacje społeczne działające na obszarze gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, do zgłaszania opinii dotyczących jego zapisów.

Wszystkie zainteresowane organizacje społeczne działające na obszarze gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą swoje uwagi do projektu programu przesłać na adres: Urząd Gminy Gaszowice ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice w terminie od dnia 13.12.2017 r. do dnia 04.01.2018 r.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni