Wójt Gminy Gaszowice zaprasza wszystkie osoby zainteresowane wymianą źródła ciepła na kotły gazowe lub biomasę, do udziału w spotkaniu informacyjnym w dniu
26 kwietnia br. o godzinie 16.30 w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej 7.

Gmina Gaszowice wraz z innymi gminami Subregionu Zachodniego planuje złożyć wniosek o dofinansowanie na realizację projektu grantowego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach poddziałania 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przewiduje się, że granty będą mogły być przeznaczane na instalację kotła gazowego kondensacyjnego lub instalację kotła na pelet zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym oraz dodatkowo na instalację fotowoltaiczną.

W przypadku projektu grantowego maksymalne dofinansowanie projektu wynosi 95% kosztów kwalifikowanych.

Serdecznie zapraszamy.

Gaszowice, dnia 17.04.2018 r.

OG-BR.0002.4.2018

 

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z § 27 pkt 1 lit. a i b Statutu Gminy Gaszowice przyjętego Uchwałą NrOG-BR.0007.11.50.2013 Rady Gminy Gaszowice z dnia 29 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 12 listopada 2013 r. poz. 6476 z późn. zm) zwołuje się na dzień 26.04.2018 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

Prządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 marca 2018 r.

4.Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.

6. Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych, Zdrowia i Młodzieży.

7.Sprawozdanie z prac Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Finansów.

8.Informacja na temat porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Gaszowice.

9.Działalność Straży Gminnej.

10.Podsumowanie wykorzystanych środków finansowych udzielonych w formie dotacji w roku 2017 dla organizacji pozarządowych działających na terenie gminy.

11.Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:

a)podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Gaszowice na stałe obwody głosowania;

b)podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Gaszowice;

c)podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok;

d)podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 i na lata następne.

12.Wolne wnioski i informacje.

13.Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.

14.Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty Uchwał

 

Stosownie do pisma Wojewody Śląskiego w sprawie afrykańskiego pomoru świń informuje się, że w przypadku odnalezienia padłych dzików należy niezwłocznie powiadomić powiatowe centrum zarządzania kryzysowego telefon 32 422 10 00.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni