.

OG-BR.0002.1.2018

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuje na dzień 25.01.2018 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 7.

Prządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 grudnia 2017 r.

4.Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.

6. Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych, Zdrowia i Młodzieży.

7.Sprawozdanie z prac Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Finansów.

8.Informacja na temat zrealizowanych inwestycji i remontów w roku 2017.

9.Plany inwestycyjne i remontowe na terenie Gminy Gaszowice w roku 2018.

10.Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:

a)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rydułtowy w roku 2018;

b)podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok;

c)podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 i na lata następne;

d)podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gaszowice w 2018 r.

11.Wolne wnioski i informacje.

12.Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.

13.Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Projekty uchwał do pobrania >> tutaj <<

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 3, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jedn. z dnia 22 czerwca 2017 r., Dz.U. Z 2017poz.1430z późn. zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009r.w sprawie kwalifikacji wojskowej (tekst jedn. Dz.U. z 2017r poz. 1980) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 2254) informuje się co następuje:

wosp26

Już w najbliższą niedzielę 14 stycznia 2018r. wolontariusze Szkoły Podstawowej w Lyskach będą kwestować pod kościołami na terenie gmin Lyski, Gaszowice, Jejkowice oraz w Górkach Śląskich podczas 26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Tego roku zbieramy pieniądze dla wyrównania szans w leczeniu noworodków.
Zapraszamy wszystkich do włączenia się w zbiórkę. Liczymy na Waszą hojność i dobre serce.

Dla przypomnienia:
W ubiegłych latach wolontariusze z Gimnazjum w Lyskach zebrali:
29 450,27 zł w 25 finale
24 707,91 zł w 24 finale
16 843,01 zł w 23 finale
17 026,51 zł w 22 finale
19 619,51 zł w 21 finale
14 672,13 zł w 20 finale
12 848,57 zł w 19 finale

 

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni