Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w dniu 28 listopada 2017 r. pomiędzy godziną 9.00 a 13.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. Celem treningu jest przetestowanie systemu syren alarmowych w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych działań.

W związku z powyższym zostanie on przeprowadzony w sposób dynamiczny.

W ramach testu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty oznaczający odwołanie alarmu.

plakat Jarmark

Gaszowice, dnia 21.11.2017 r.

OG-BR.0002.11.2017

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuje na dzień 30.11.2017 r. o godz. 1600 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 7.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25 października 2017 r.
 4. Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

- Informacja dyrektorów szkół podstawowych na temat działań podejmowanych w obecnym roku szkolnym

 1. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.
 2. Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych, Zdrowia i Młodzieży.
 3. Sprawozdanie z prac Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Finansów.
 4. Omówienie projektu budżetu Gminy Gaszowice na rok 2018.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:
 6. podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2018;
 7. podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018;
 8. podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznej opłaty od posiadania psów w Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2018 roku;
 9. podjęcie uchwały w sprawie stawki opłaty targowej w Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2018 roku;
 10. podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości;
 11. podjęcie uchwały w sprawie wzoru formularza informacji w sprawie podatku rolnego;
 12. podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku leśnego;
 13. podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości;
 14. podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny;
 15. podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny;
 16. podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Gaszowice;
 17. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok;
 18. podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017 i na lata następne;
 19. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim;
 20. podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
 21. podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – trwają konsultacje projektu uchwały do 22.11.2017 r.;
 22. podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Czernicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Czernicy;
 23. podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Biernackiego w Szczerbicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Zygmunta Biernackiego w Szczerbicach wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczerbicach;
 24. podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach;
 25. podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach.
 26. Wolne wnioski i informacje.
 27. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.
 28. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Projekty uchwał do pobrania

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni