Gaszowice, dnia 16.03.2018 r.

OG-BR.0002.3.2018

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póżn.zm.) zwołuje na dzień 26.03.2018 r. o godz. 15:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

Prządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 lutego 2018 r.

4.Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.

6. Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych, Zdrowia i Młodzieży.

7.Sprawozdanie z prac Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Finansów.

8.Sprawozdanie zdziałalności jednostek organizacyjnych gminy Gaszowice.

9.Informacja o przeprowadzonych konkursach na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe na terenie gminy Gaszowice w roku 2018.

10.Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:

a)podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość;

b)podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2019;

c)podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Gaszowice;

d)podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok;

e)podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 i na lata następne;

f)podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Gaszowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;

g)podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny – trwają konsultacje projektu uchwały.

h)podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gaszowice – trwają konsultacje projektu uchwały.

11.Wolne wnioski i informacje.

12.Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.

13.Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Do Pobrania: Projekty uchwał

Już w najbliższą sobotę tj. 24 marca 2018r. rozpoczyna się coroczny kiermasz wielkanocny. Nadchodzi czas aby przejrzeć świąteczne ozdoby wielkanocnego koszyka czy stołu.
Podczas kiermaszu będzie można nabyć coś nowego, często wykonanego własnoręcznie przez miejscowych tworców. Jarmark będzie również okazją do podziwiania występów artystycznych naszych pociech, a także zespołów działających na terenie Gminy Gaszowice.

Harmonogram występów:

12.45 - zespół taneczny działający przy OKiS Gaszowice.
13.00 - "Znaczki" Czernica.
13.20 - SP Szczerbice.
13.40 - Przedszkole Szczerbice.
14.00 - Przedszkole Czernica.
14.30 - Przedszkole Gaszowice.
15.00 - "Szczyrbicko Czelodka".
15.20 - SP Czernica.
15.50 - SP Piece.
16.10 - "Trojak" Czernica.
16.30 - SP Gaszowice.

Stoiska handlowe czynne będą w godzinachh 12.00 - 18.00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kiermaszu.

Na zdjęciu poniżej - Kiermasz Wielkanocny w roku 2016.

DSC01529

W związku z często występującym w naszym regionie zjawiskiem smogu, a co za tym idzie złą jakością powietrza także na terenie naszej gminy, z inicjatywy Wójta Gminy pana Pawła Bugdola, w trosce o zdrowie dzieci przedszkolnych, zakupione zostały oczyszczacze powietrza.  Urządzenia firmy Rotenso zostały rozdysponowane w przedszkolu w Gaszowicach, Czernicy i Szczerbicach. Łącznie zakupiono 14 sztuk oczyszczaczy do wszystkich sal przedszkolnych. Wspierając akcję uświadomienia dzieci i rodziców o jakości powietrza jakie wdychamy przedstawiamy możliwości walki z zanieczyszczeniem środowiska, organizujemy akcje informacyjne poprzez znaki graficzne, przeprowadzamy program profilaktyczny „Kubusiowi przyjaciele natury”, „Zdrowy przedszkolak” „Czyste powietrze wokół nas” . Świadomi zagrożeń chorobowych jakie niesie skażone środowisko cieszymy się, że działania Władz Gminy prowadzą do stworzenia jak najlepszych warunków nauki i rozwoju dzieci w placówkach na terenie gminy.

Dyrektorzy Przedszkoli

IMG 20180309 WA0001

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni