Gaszowice, dnia 21.11.2018 r.

OG-BR.0002.11.2018

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z poźn.zm.) zwołuje na dzień 27.11.2018 r. o godz. 16 :00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:

a)podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gaszowice;

b) podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019;

c) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok;

d) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 i na lata następne;

e) podjęcie uchwały w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych – trwają konsultacje projektu uchwały do dnia 22.11.2018 r.;

f) podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności - trwają konsultacje projektu uchwały do dnia 26.11.2018 r.

5. Wolne wnioski i informacje.

6. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Gaszowice

mgr Krzysztof Lorek

Pliki do pobrania

 

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni