Gaszowice, dnia 11.05.2018 r.


OG-BR.0002.5.2018

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póżn.zm.) zwołuje na dzień 24.05.2018 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

Prządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 kwietnia 2018 r.
4. Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.
6. Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych, Zdrowia i Młodzieży.
7. Sprawozdanie z prac Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Finansów.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2017, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy oraz udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium;
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2017,
b) zapoznanie się z wnioskiem wraz z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gaszowice w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2017,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gaszowice,
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gaszowice za 2017 rok,
e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gaszowice za 2017 rok.
9. Rozpatrzenie pozostałych projektów uchwał i ich podjęcie:
a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok;
b) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 i na lata następne;
c) podjęcie uchwały w sprawie przekazania do uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.
12. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

>>>Projekty uchwał <<<

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni