Zarządzenie Nr W.0050.010.2018
Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu działek gruntowych do dzierżawy z przeznaczeniem pod uprawy w miejscowości Czernica przy ul. Sobieskiego.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm./ i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm./,

 z a r z ą d z a m, co następuje: 

  • 1. Ogłaszam wykaz nieruchomości do dzierżawy na okres do 10 lat grunt stanowiący własność Gminy Gaszowice położony w miejscowości Czernica przy ul.Sobieskiego obręb Czernica k.m.1 działkę nr 3180/461 o pow. 4,0621 ha oraz część działki nr 2991/461 o pow. 0,8866 ha o łącznej pow. 4,9497 ha, prowadzone w katastrze nieruchomości pod poz. rejestrową 870, a w księdze wieczystej GL1Y/00114801/9 i GL1Y/00113642/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rybniku Wydział Ksiąg Wieczystych z przeznaczeniem pod uprawy rolne. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice w/w działki położona jest w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Nieruchomość jest pagórkowata. Dojazd do nieruchomości drogą gminną. Czynsz dzierżawny wynosi 8,6945q żyta tj. 456,37 zł. Czynsz dzierżawny płatny jest do 15 marca każdego roku po przeliczeniu wg cen kwintala żyta obowiązującego w danym roku do celów podatkowych. Dodatkowych informacji o nieruchomości objętej niniejszym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy Gaszowice, Gaszowice ul. Rydułtowska 2 pok. 04 telefon 32 432 7151.
  • 2. Wywieszenie wykazu nieruchomości nastąpi od dnia 19 stycznia 2018 r. na tablicy ogłoszeń tut urzędu i stronie internetowej urzędu przez okres 21 dni, oraz przekazanie informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości nastąpi przez ogłoszenie w Dzienniku Zachodnim i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Sołectwa Czernica.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni