ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuje na dzień 25.10.2017 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 7.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 września 2017 r.
4. Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.
6. Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych, Zdrowia i Młodzieży.
7. Sprawozdanie z prac Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Finansów.
8. Analiza proponowanych stawek podatkowych i opłat lokalnych.
9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
10. Informacja o przygotowaniu do zimy.
11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gaszowice w roku szkolnym 2016/2017.
12. Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:
a) podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Gaszowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018;
b) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gaszowice na lata 2017-2023”.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.
15. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

projekt uchwały w sprawie przyjęcia lpr na lata 2017-2023.pdf

projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Gaszowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.pdf

 

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni