Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuje na dzień 28.09.2017 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 7.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 31 sierpnia 2017 r.
4.    Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.
6.     Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych, Zdrowia i Młodzieży.
7.    Sprawozdanie z prac Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Finansów.
8.    Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 r.
9.    Informacja o pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków unijnych.
10.    Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:
a)    podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Gaszowice,
b)    podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
c)    podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017 i na lata następne,
d)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gaszowice,
e)    podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


11.    Wolne wnioski i informacje.
12.    Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.
13.    Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Projekty uchwał dostępne >>> tutaj <<<

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni