OM42

 

Gaszowice, dnia 10.12.2018 r.

BR.0002.1.2018

 

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z poźn. zm.) zwołuje na dzień 19.12.2018 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 20 listopada 2018 r.

4.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 listopada 2018 r.

5.Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

6.Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.

7.Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:

a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży;

b) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

c) podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Gaszowice uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z pomieszczeń w budynku administracyjno - biurowym położonym w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej 1;

d) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok;

e) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 i na lata następne;

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gaszowice na rok 2019;

g) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gaszowice na rok 2019;

h) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gaszowice na rok 2019;

i) podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Gaszowice w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023;

j) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023 – trwają konsultacje projektu uchwały do dnia 11.12.2018 r.

k) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

- przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy,

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,

- stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków Komisji,

- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej;

l) podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2019 i na lata następne.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Gaszowice

mgr Krzysztof Lorek

 

 

Pliki do pobrania

ZAPRASZAMY!

21 grudnia godz. 18 00

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni