Gaszowice, dnia 17.10.2018 r.

OG-BR.0002.10.2018

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z poźn.zm.) zwołuje na dzień 25.10.2018 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 września 2018 r.

4.Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.

6. Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych, Zdrowia i Młodzieży.

7.Sprawozdanie z prac Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Finansów.

8.Informacja dotycząca przebiegu remontów i inwestycji na terenie gminy w roku 2018.

9.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

10.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gaszowice w roku szkolnym 2017/2018.

11.Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:

a)podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok;

b)podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 i na lata następne;

c)podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Gaszowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019;

d)podjęcie uchwały w sprawie stawki opłaty targowej w Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2019 roku;

e)podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2019.

12.Sprawozdanie z prac Rady Gminy Gaszowice.

13.Wolne wnioski i informacje.

14.Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.

15.Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Pliki do pobrania

 

 

W dniu 17 października 2018 roku przekroczona została na terenie powiatu rybnickiego wartość dobowa 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),

·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

Zalecane środki ostrożności

Osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza, w szczególności:

·      intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej,

·      kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,

·      zalecenie   ograniczenia stosowania kominków,

·      zalecenia korzystania z komunikacji zbiorowej zamiast z indywidualnej.

Ośrodek Kultury "Zameczek" zaprasza dzieci w wieku od 6 do 10 lat na Festiwal Dyni, który odbędzie się 22 października o 18:30.

Koszt: 16 zł/os.

W cenie wiele atrakcji oraz mnóstwo gier i zabaw :).

22 października

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni